True รับรางวัล Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2561 ในงาน SET Sustainability Awards 2018

โดย memine | 2 พฤศจิกายน 2561 เมื่อ 16:32 น. | อ่าน 21

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ มอบรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2561 ให้แก่บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  โดยนางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด เป็นตัวแทนรับมอบ ในพิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2018 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกลุ่มทรู ได้รับการคัดเลือกจากคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และหน่วยงานในตลาดทุน ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนการดำเนินธุรกิจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านผลประกอบการ การนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

About Author

memine

memine

Partners