True แต่งตั้ง นายศุภชัย เจียรวนนท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

โดย memine | 14 มิถุนายน 2562 เมื่อ 17:55 น. | อ่าน 230

วันนี้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท 2 ท่าน คือ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และ นายสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 พร้อมแต่งตั้ง นายศุภชัย เจียรวนนท์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562

About Author

memine

memine