Tag: We Grow Together

โครงการ “ปลูก…เพื่อให้ We Grow Together”

เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา บริษัท ทรู คอร์ปเปอร์ชั่น จำกัด ขอเชิญชวนคนไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” กับโครงการ “ปลูก…เพื่อให้ We Grow Together”

Partner Articles