Tag: smart farmer

ดีแทคเดินหน้าโครงการ “อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิต” มุ่งใช้อินเทอร์เน็ตพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

โครงการอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิตจากดีแทคร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำเอาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์สร้างโอกาสให้เกษตรกรไทย ส่งเสริมให้พื้นที่ห่างไกลหรือในชนบทนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับอาชีพเกษตรกร

dtac ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2557

dtac ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ประกาศผล พร้อมมอบรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2557 ในหัวข้อ Smart Farmer โดยคัดเลือกจากเกษตรกรผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 คน ที่มาจากจังหวัดที่แตกต่างกัน โดยทุกคนต่างมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสินค้าทางการเกษตรของตนให้มีจุดขาย มีคุณภาพ ที่สามารถออกสู่ตลาดโลกได้

Partner Articles