Tag: sevice

OPPO เปิดศูนย์บริการแห่งใหม่ใจกลางกรุงพร้อมให้บริการอย่างครบวงจร

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น OPPO จึงเปิด OPPO Service ศูนย์บริการแห่งใหม่ขึ้นที่ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง เพื่อรองรับการบริการรูปแบบต่างๆ ทั้งบริการขายเครื่องและอุปกรณ์เสริมของ OPPO บริการซ่อมเครื่อง และบริการอื่นๆอย่างครบวงจร

Partner Articles