Tag: Samsung Service

Samsung Service สานต่อความ ‘ตั้งใจ’ เดินหน้าชูนโยบายด้านการบริการปี 2563

Samsung Service สานต่อความ ‘ตั้งใจ’ เดินหน้าชูนโยบายด้านการบริการปี 2563 เร่งเพิ่มขีดความสามารถพนักงาน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า