Tag: Samsung Galaxy A4

ของใหม่กำลังมา! Galaxy A4 ผ่านการรับรอง Wi-Fi Alliance แล้ว

สาวก Samsung เตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ หลังชื่อของ Galaxy A4 ได้ขึ้นผ่านการรับรองมาตรฐานเชื่อมต่อ Wi-Fi จากหน่วยงาน Wi-Fi Alliance แล้ว

Partner Articles