Tag: Pink

Samsung Galaxy S II สีชมพู ตามมากระตุ้นตลาด (ซะที)

Samsung Galaxy S II สีชมพู เปิดตัวกันก็นานแล้ว สำหรับประเทศไทย เหมือนรอเวลานิดหน่อย และมันก็มาถึงซะที