Tag: P-TECH

AIS และ Minor ปลุกปั้นแรงงานสายดิจิทัล ผ่านโมเดลการศึกษา P-TECH

AIS และ Minor ปลุกปั้นแรงงานสายดิจิทัล ผสานความรู้ทางวิชาการและประสบกาณณ์จริงในภาคธุรกิจ ผ่านโมเดลการศึกษา P-TECH โดย IBM และกระทรวงศึกษาธิการ

Partner Articles