Tag: P Smart Z 2020

Huawei P Smart Z 2020 สมาร์ทโฟนกล้อง Pop-Up ได้รับสิทธิบัตรแล้ว

ต่อยอดจากปีก่อนมีรายงานออกมาว่า Huawei ได้รับสิทธิบัตรจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปและสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาโลก เกี่ยวกับ P Smart Z 2020