Tag: NTC

กทค. มีมติปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น 29 บาท

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภารกิจโทรคมนาคม (รองเลขาธิการ กสทช.) กล่าวถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 19/2556 เกี่ยวกับเรื่องค่าธรรมเนียมโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

Partner Articles