Tag: Nearby Share

ส่งไฟล์ให้สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิมด้วย Nearby Share – MX | TechTrick

Nearby Share ฟีเจอร์ที่ทำหน้าที่ในการรับ-ส่งไฟล์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ Andriod ซึ่งจะมีวิธีใช้งานอย่างไรนั้น มาดูกัน!

Partner Articles