Tag: Micro Sim

อนาคต เราอาจมี SIM Card ที่เล็กกว่า Micro SIM

ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือที่ทุกคนใช้กันตอนนี้ ผ่านกาลเวลาจากใบเท่าบัตรเครดิต มาจนเป็นขนาดปกติที่เราคุ้นเคย มาจนถึง Micro SIM ที่ Apple เริ่มใช้ก่อนเพื่อน

Partner Articles