Tag: Mi Watch Exclusive Edition

Mi Watch Exclusive Edition เลื่อนเวลาเปิดตัวเป็นกุมภาพันธ์ 2020

ก่อนหน้านี้ในวันนี้ Xiaomi มีการแถลงผ่านขอโทษผ่านบัญชี Weibo ระบุว่าต้องชะลอการเปิดตัว Exclusive Edition ของ Mi Watch ออกไปด้วยเหตุผลลางประการ