Tag: Find My Mobile

ไม่ต้องตกใจ! Samsung พลาดส่งข้อความบน “Find My Mobile” ให้กับผู้ใช้

ใครที่ใช้สมาร์ทโฟนของ Samsung แล้วได้รับข้อความ "1" จากระบบ “Find My Mobile” ไปก็ไม่ต้องตกใจ เพราะนั้นเป็นเพียงความผิดพลาดขณะทดสอบระบบเท่านั้น