Tag: ETDA

ETDA เผยพฤติกรรมผู้ใช้เน็ตปี 59 พบส่วนใหญ่เล่นผ่านมือถือมี 4G เป็นปัจจัยหนุน

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์มหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคนไทย ประจำปี 2559