Tag: Connect Asia-Pacific Summit

ไทยเป็นเจ้าภาพ Connect Asia-Pacific Summit และITU Telecom World 2013

ประเทศไทยประกาศศักยภาพพร้อมเป็นเจ้าภาพงานไอทีระดับโลก 2 งานที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union หรือ ITU) จัดขึ้น คือ Connect Asia-Pacific Summit ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 การประชุมระดับผู้นำเพื่อกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ขับเคลื่อนการใช้ไอซีทีอย่างเหมาะสม