Tag: Chir

Twitter เปลี่ยน Font ใหม่ จาก Helvetica Neue เป็น Chirp

Twitter ได้ปรับโฉมให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนสีสันและหน้าตาออกไปเล็กน้อย รวมทั้งการเปลี่ยน Font ใหม่ด้วย สรุปว่า Font ดังกล่าวชื่อ Chirp