Tag: Bigertech

เปิดแบรนด์ใหม่ Meizu เปิดแบรนด์ย่อยชื่อ Bigertech

แต่ก่อนนั้น Meizu ถือได้ว่าเป็นแบรนด์ที่ถูกเรียกว่า Apple แดนมังกร (จนกระทั่งชื่อนี้ถูก Xiaomi เอาไป) ล่าสุดเตรียมทำการเปิดแบรนด์ย่อยในนามว่า Bigertech ในอีกเจ็ดวันนับจากนี้

Partner Articles