Tag: Apple Glass

มาแบบล้ำ Apple Glass แว่นอัจฉริยะจะสามารถควบคุมการใช้งานผ่านดวงตาได้

Apple Glass ที่มีข่าวออกมานานและลุ้นว่าจะมาหรือไม่มานั้น ล่าสุดมีข้อมูลหลุดออกมาอีกแล้วว่าจะสามารถควบคุมการใช้งานได้ด้วยสายตาของผู้ใช้