Tag: ais worry free data roaming

ลูกค้าเอไอเอส อุ่นใจตลอดการเดินทางต่างประเทศด้วย AIS Worry Free Data Roaming

เชื่อเลยว่า หลายๆ คนที่เดินทางไปต่างประเทศ มักจะเจอปัญหาค่าโทรศัพท์ที่มีการเรียกเก็บมา มีค่าใช้จ่ายในต่างประเทศจำนวนมาก หลายๆ รายเจอใบแจ้งหนี้ที่มียอดใช้จ่ายเป็นแสนๆ บาท เพราะว่ามีไม่น้อยเลยที่ไม่ทราบว่า สมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ มีการเชื่อมต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ทอัตโนมัติ หรือผู้ใช้งานเข้าใจผิดว่า เมื่อใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยใช้บริการอินเตอร์เน็ทแบบไม่จำกัด เลยไปใช้ที่ต่างประเทศด้วย จึงเป็นที่มาของค่าใช้จ่ายอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ

Partner Articles