Tag: 5nm

Samsung เตรียมผลิตชิป 5nm ในไตรมาส 2 ของปี 2020 เพื่อให้ทันต่อตลาด

Samsung มีแผนจะผลิตชิป 5nm ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้แผนเกิดความล่าช้า แต่ก็มีสัญญาณมาว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วง Q2 ของปี 2020