Tag: ฺBlackBerry 10

น้องเล็กของ BlackBerry 10 หลุดมาแล้ว

BlackBerry 10 ที่เปิดตัวกับ Z10 และ Q10 ในตลาดโลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ถ้ามองเรื่องระบบในภาพรวม ถือว่า BlackBerry เริ่มตั้งไข่ได้น่าพอใจ ไม่ว่าจะเรื่องกระแสในประเทศหลักของตลาด เรื่องของระบบนิเวศที่โตอย่างน่าพอใจ

Partner Articles