HUAWEI และ IDC เผย 5 ปัจจัยเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลแห่งอนาคต

โดย ameminew | 28 กันยายน 2563 เมื่อ 16:43 น. | อ่าน 21

บริษัทวิจัยด้านการตลาดไอดีซีร่วมกับหัวเว่ย เปิดตัวรายงานสมุดปกขาวสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าในชื่อ “เสริมสร้างธุรกิจองค์กรด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่ออนาคต: เส้นทางแห่งความสำเร็จเพื่อการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล” ภายในงาน HUAWEI CONNECT 2020 ที่จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยไอดีซีได้เสนอระเบียบวาระในการปฏิรูปธุรกิจองค์กรด้านพลังงานไฟฟ้า สอดคล้องกับกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของหัวเว่ยที่มุ่งช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ ในการกำหนดเป้าหมายและลำดับความสำคัญในการปฏิรูปองค์กรด้านพลังงานสู่เพื่อเสริมมูลค่าของธุรกิจ

ธุรกิจองค์กรด้านพลังงานไฟฟ้าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างและโมเดลธุรกิจใหม่อย่างเร่งด่วน

ธุรกิจองค์กรด้านพลังงานไฟฟ้าต้องประสบกับการหยุดชะงักและการเปลี่ยนแปลงมากมายมาโดยตลอด ฝ่ายบริหารจึงจำเป็นที่จะต้องปฎิรูปโครงสร้างการปฏิบัติงานและโมเดลธุรกิจใหม่ หากต้องการรักษาจุดยืนในอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมพลังงานต่อไปได้

นายโหว จินหมิง รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีของ Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization หรือ GEIDCO กล่าวว่า “เมื่ออุตสาหกรรมพลังงานโลกและการพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย (Energy Internet) ก้าวมาถึงจุดเปลี่ยนของการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น รูปแบบของภาคอุตสาหกรรมพลังงานจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง โดยจะมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความเป็นดิจิทัล และมีความชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น ความเปลี่ยนแปลงนี้มีนัยสำคัญต่อวิธีการบริหาร การดำเนินงาน การให้บริการ และการทำธุรกรรมของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ธุรกิจองค์กรด้านพลังงานไฟฟ้าจะต้องพิจารณาใหม่ว่าใครคือลูกค้า คู่แข่ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนร่วมต่าง ๆ และควรศึกษาว่าอีโคซิสเต็มในปัจจุบันเป็นไปในลักษณะใด ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการปรับวิธีการเข้าถึงลูกค้า เปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่ จะมีคู่แข่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น ในขณะที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเสี่ยงต่าง ๆ จะมีมากขึ้นตามไปด้วย”

ด้วยจำนวนและความนิยมของอุปกรณ์ซึ่งใช้พลังงานทดแทนมีมากขึ้น รวมไปถึงการเชื่อมต่อโครงข่ายพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ และการนำเครือข่ายด้านพลังงาน ข้อมูล และการส่งผ่านมาผสานเข้าด้วยกัน ส่งผลให้ธุรกิจองค์การด้านพลังงานต้องพัฒนาความสามารถในการรองรับและตอบสนองระบบบริหารต่าง ๆ รวมไปถึงขั้นตอนการจัดการทางธุรกิจอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ

5 ขั้นตอนของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของบริษัทพลังงานไฟฟ้า

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้ามีดังต่อไปนี้ 1. แผนแม่บทด้านดิจิทัลสำหรับองค์กร รูปแบบกลยุทธ์ดิจิทัลเฉพาะทางสำหรับองค์กร ? 2. แนวทางสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงองค์กรและเชิงวัฒนธรรมองค์กรตามที่จำเป็น 3. ความมุ่งมั่นต่อการลงทุนระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล 4. กลยุทธ์ที่อิงกับแพลตฟอร์ม 5. โมเดลการบริหารข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งองค์กร

เอมิลี ดิตตัน (Emilie Ditton) ผู้ช่วยรองประธานกลุ่มข้อมูลเชิงลึกด้านพลังงานและอุตสาหกรรมการผลิต บริษัทไอดีซี เอเชียแปซิฟิก (IDC Asia Pacific) เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงระบบกริดให้ทันสมัยและรองรับการทำงานแบบดิจิทัลล้วนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำทันที โดยเมื่อเกิดการเปลี่ยนผ่านแล้ว โครงข่ายกริดดิจิทัลที่ถูกปฏิรูปแล้วจะหลอมรวมการผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ดั้งเดิม ศูนย์ผลิตไฟฟ้าแบบกระจายขนาดใหญ่ และพลังงานหมุนเวียนเข้าด้วยกัน รวมถึงทำให้สามารถจัดการและควบคุมระบบกริดไฟฟ้าที่ซับซ้อนได้ การทำงานของระบบกริดจะเปลี่ยนจากกริดดิจิทัลสู่กริดอัจฉริยะ ขณะเดียวกันก็จะเกิดโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวทางการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและการจัดการกริดไฟฟ้าด้วยเช่นกัน

หัวเว่ยคือพาร์ทเนอร์ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้สำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

หัวเว่ยได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์หลากหลายองค์กรในการสร้างการตระหนักถึง การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย และความอัจฉริยะของอุปกรณ์จ่ายไฟต่างๆอย่างครอบคลุมรอบด้าน ด้วยการผสานเทคโนโลยี 5G, IoT, IP, AI และออปติคอล, Cloud รวมถึงบิ๊กดาต้าเข้ากับระบบไฟฟ้า นายอู๋ เฮ่า (Hu Hao) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าระดับโลก กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ของหัวเว่ย ชี้ว่าอุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนผ่าน โครงสร้างการบริโภคพลังงานดั้งเดิมซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่พลังงานหลัก (Primary Energy) ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงสู่โครงสร้างใหม่ที่มีศูนย์กลางอยู่บนพลังงานทดแทน (Secondary Energy) อย่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่การงดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยใช้พลังงานสะอาด พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ กระบวนการเปลี่ยนผ่านนี้ หัวเว่ยสามารถช่วยให้บริษัทไฟฟ้ามีกระบวนการจัดการที่เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต ยกระดับความปลอดภัยในการดำเนินงาน และสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ลูกค้าองค์กรเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างระบบพลังงานอัจฉริยะที่มีการผสมผสานพลังงานหลายรูปแบบ มีการเชื่อมต่อที่ครอบคลุม และมีการตอบสนองอย่างอัจฉริยะควบคู่กันไปด้วย

About Author

ameminew

ameminew

Partners