dtac YSLC ปี 4 มาแล้ว! เปิดแคมป์สําหรับ ม.ปลาย จัดการภัยไซเบอร์สมัครได้แล้ววันนี้

โดย RingRangRung | 5 เมษายน 2565 เมื่อ 11:43 น. | อ่าน 290
ดีแทค Young Safe Internet Leaders Cyber Camp 2022

ดีแทค ชวนเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมค่าย Metaverse ใน Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปีที่ 4 พื้นที่เรียนออนไลน์เข้าใจปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์และ ตื่นตัวร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมระดับเยาวชนในการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) บนค่ายเสมือนจริงแบบ Metaverse ที่เป็น Cybersecurity Sandbox

DTAC ทิ้งให้ดี จับมือ SMART จัดแคมเปญรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ครั้งใหญ่ พิชิตเป้าหมาย ZERO LANDFILL

โครงการนี้ทาง ดีแทค ได้ทำงานร่วมมือกับซิสโก้ และสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้และทดลองพัฒนาโครงการรับมือภัยเสี่ยงออนไลน์ในไทยให้กับเยาวชนที่เข้าร่วม โดยปีนี้ดีแทคได้เพิ่มเนื้อหาสําคัญด้วยการร่วมกับซิสโก้ เพื่อนำโครงการ Cisco Networking Academy ถ่ายทอดสู่ค่ายเยาวชนอีกด้วย

ความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ (Cyber Risk) คือหนึ่งในประเด็นความเสี่ยงระดับโลกที่เยาวชนกว่า 150 ประเทศทั่วโลก แสดงจุดยืนและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผ่าน แผนเยาวชนฟื้นฟูโลก (Youth Recovery Plan) ในที่ ประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2554 ซึ่งจากข้อมูลองค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ หรือ ตํารวจสากล (International Criminal Police Organization หรือ INTERPOL) คาดการณ์ว่าภัยไซเบอร์จะคุกคามสร้างความเสียหายทั่วโลก 10.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2568 และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรค่าย Young Safe Internet Leaders

Cyber Camp 2022 ได้ออกแบบหลักสูตรค่ายออนไลน์ โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบค่าย Metaverse ผ่านตัวตนที่เป็น อวตาร (avatar) รวมทั้งกิจกรรมแคมป์ต่างๆ ได้แก่

  • Boot Camp : เพิ่มทักษะเตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพกับเนื้อหาจาก ETDA และซิสโก้ พร้อมเรียนรู้ประเด็นความเสี่ยงในโลกออนไลน์ที่ท้าทายในปี 2022 การแนะแนวอาชีพจากรุ่นพี่ในสายอาชีพด้านดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อในอนาคต
  • Studio LAB : การเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริงกับซิสโก้ เพื่อที่เยาวชนจะได้เรียนรู้จริงถึงการใช้งานความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่าน use case และประสบการณ์ในการตรวจสอบ แก้ไขภัยคุกคาม และการแจ้งเตือนทางไซเบอร์ ใน 2 สตูดิโอได้แก่ Cyber Attack studio และ Online Privacy Studio
  • ผู้นําระดับโลกในด้านเทคโนโลยี และหนึ่งในผู้ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ค่ายเยาวชนจะได้เรียนรู้จริงถึงการใช้งานความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่าน use case และประสบการณ์ ในการตรวจสอบ แก้ไขภัยคุกคาม และการแจ้งเตือนทางไซเบอร์
  • Project Incubation : การต่อยอดความรู้และการบ่มเพาะความคิด เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคมใน การรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยทดลองกระบวนงานทํางานแบบ Startup ตั้งแต่กระบวนการสร้าง ทีม (Team matching) กระบวนคิดเชิงออกแบบ(Design thinking) ด้วยการใช้ Business Model Canvas และการเสนอความคิดแบบ pitching เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการในวัน Demo Day พร้อมได้รับการโค้ชชิงบน The Cyber Security Sandbox ซึ่งเป็น Online Co-Working Space ที่ช่วย ให้ทั้งโค้ชและเยาวชนสามารถทํางานร่วมกันได้เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของค่ายปีนี้ พลาดไป เสียดายแย่

เยาวชนจะได้เข้าร่วมเข้าค่ายแบบเสมือนจริง (Metaverse) และพูดคุยกับเพื่อนใหม่ในค่าย พร้อมทั้งได้พูดคุยกับผู้เชียวชาญระดับโลก และพบกับฟีเจอร์ที่สนุกต่างๆ ในการเรียนรู้และทํางานร่วมกันผ่าน The Cyber Security Sandbox จนสามารถสร้างโปรเจคได้จริง เป็นโอกาสในการพัฒนา หรือต่อยอดเส้นทางอาชีพในอนาคต และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมจากทางซิสโก้และเอ็ตด้า ที่เยาวชน สามารถได้รับประกาศนียบัตรด้านดิจิทัลที่ได้รับรองเพื่อเสริมทักษะเฉพาะด้านตามความสนใจ

ด้าน สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ได้นําหลักสูตร Digital Citizen ซึ่งเป็น หลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (ETDA Digital Citizen หรือ EDC)ลงพื้นที่จัดการเรียนการสอนแก่กลุ่มเป้าหมายกว่า 5,500 คน ทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงผลิตและเผยแพร่สื่อที่เกี่ยวข้อง โดยมียอดเข้าถึงผ่านทางออนไลน์กว่า 25 ล้านการเข้าชม

ปัจจุบัน ETDA ได้ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหา หลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนไทย ให้พร้อมสู่การเป็นพลเมือง ดิจิทัลที่มีคุณภาพและครั้งนี้ได้นํามาร่วมกับดีแทคในโครงการ Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปี 4 โดยแบ่งสมรรถนะที่สําคัญออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

  1. อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) – สร้างความตระหนักรู้ในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เข้าใจและระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์
  2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) – สร้างความเข้าใจในการจัดสรรเวลาหน้าจอได้อย่างสมดุล และรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งกับตนเองและผู้อื่น
  3. การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) -สร้างความตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัล รู้เท่าทันประเด็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่และรู้จักเครื่องมือที่จะช่วยป้องกัน และรับมือกับภัยคุกคามได้
  4. การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) – สร้างองค์ความรู้ให้เข้าใจความหลากหลายของข้อมูลบนโลกดิจิทัล และสามารถสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์
  5. การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) – สร้างความเข้าใจถึงความสําคัญของผลกระทบจากการสร้างร่องรอยดิจิทัลทั้งทางบวกและลบเพื่อนําไปสู่การจัดการร่องรอยทางดิจิทัลในทางที่ดี การใช้ เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีบนโลกดิจิทัล

สำหรับค่ายดีแทค Young Safe Internet Leaders Cyber Camp 2022 หรือ YSLC ซีซั่น 4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่มีความฝันสามารถลงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่เว็บไซต์ https://www.safeinternetlab.com/challenge/camp โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งโครงการพร้อมโอกาสในการรับทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาท

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners