CDG กางแผนธุรกิจจับเทคโนโลยีมาแรงลุยทำตลาด ผสานจุดแข็งด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ หนุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

โดย nineFangKhaoW | 17 กรกฎาคม 2561 เมื่อ 14:22 น. | อ่าน 229

กลุ่มบริษัท CDG ประกาศนำจุดแข็งด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ หนุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ชี้กระแสเทรนด์โลกสู่เทรนด์ไทยในไม่ช้า กระตุ้นเศรษฐกิจต้องรุดหน้า พร้อมเตรียมจับเทคโนโลยีมาแรงลุยทำตลาด

ปัจจุบันสังคมโลกและประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี รวมถึงการเกิดเมกะเทรนด์ใหม่ๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผู้คน พร้อมกับส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตของประชาชน

โดย CDG มองเห็นถึง 5 เมกะเทรนด์ ที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกและบริบทของผู้บริโภค และส่งผลให้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต้องเปลี่ยนแปลงองค์กร เพื่อเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ

  • 1.The Future of Smart คือ การที่ระบบ AI เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นจนอาจเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในอนาคตอันใกล้ ทั้งการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งปัจจุบันหลายอุตสาหกรรมเริ่มมีการนำ AI เข้ามาใช้ในการทำงาน
  • 2.Behavioral Revolution คือ การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ในปัจจุบันมีการติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคทางช่องทางออนไลน์ เพื่อนำมาปรับใช้ในการให้บริการได้ตรงตามความต้องการแบบเรียลไทม์
  • 3.Empowered Citizen คือ ประชาชนจะมีบทบาทสำคัญ ต้องกระตุ้นให้เกดิความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมและประชาชนทันสมัย

  • 4.Urban World คือ เมืองเล็กๆ จะได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองที่มีโลกทัศน์กว้างไกล เมืองในอนาคตจะถูกสร้างบนสาธารณูปโภคอัจฉริยะ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนที่เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยี มีความสะดวก และปลอดภัยสูง
  • 5.Resourceful Planet คือ การใช้นวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีอย่าง IoT และ Machine Learning เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

สำหรับ CDG ที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในการนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับลูกค้า ซึ่งจะมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพองค์กรภาครัฐเพื่อนำระดับคุณภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการและสวัสดิการที่ดี พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

โดย CDG ได้มองถึงองค์ประกอบสำคัญเพื่อสังคมที่ดีขึ้น จะต้องประกอบด้วย มีความสะดวกสบาย มีความรวดเร็ว มีความแม่นยำและถูกต้อง มีความปลอดภัยและเป็นส่วนตัว พร้อมกับต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

นาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ซีดีจี เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ซีดีจีได้ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ System Integretor ให้กับองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบสารสนเทศสำหรับองค์กร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพด้านการบริการสำหรับประชาชน

ทั้งนี้ CDG ยังได้ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่างๆ และเลือกนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสำหรับการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 6 นี้ CDG ได้วางกลยุทธ์เพื่อยกระดับทิศทางธุรกิจกิจ ดังนี้ คือ

  • เพิ่มพูนความรู้และสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล
  • นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เป็นโซลูชั่นที่ใช้งานได้จริงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอการทำโครงการใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า
  • นำเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อ และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้นระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
  • ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
  • ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นพลเมืองดีของสังคม

About Author

nineFangKhaoW

nineFangKhaoW