AIS ร่วมกับดีอีและสาธารณสุข ส่งเสริมการใช้แอปฯ อสม.ออนไลน์

โดย nineFangKhaoW | 30 มกราคม 2562 เมื่อ 23:36 น. | อ่าน 77

AIS สานต่อความร่วมมือกระทวงดีอี และกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เชิดชูหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มุ่งพัฒนาแอปฯ ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้ อสม. ใช้เทคโนโลยีเป็นและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน พร้อมมอบโลเกียรติคุณโครงการประกวดใช้งานแอปฯ เป็นปีที่ 2

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า หน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นับเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และประชาชนจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพได้ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการตนเองได้ ตลอดจนต้องมีความรู้เท่าทันสื่อ

ดังนั้นบุคลากรด้านสาธารณสุขชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง อสม. ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญระหว่าบริหารภาครัฐและการเข้าถึงบริการของภาคประชาชนในแต่ละชุมชน จึงจำเป็นที่ อสม. จะต้องมีความพร้อมทั้งทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัล

เอไอเอสจึงอยากสนับสนุนให้คนไทยรวมถึง อสม. มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน และ อสม. ในการขับเคลื่อนง่รสาธารณสุขชุมชนให้เป็นเชิงรุก

โดยหวังว่า อสม.ออนไลน์ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และทักษะเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ อสม. เพื่อให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนให้เกิดเป็นความรอบรู้ด้านสุขภาพของชุมชนได้

นอกจากนี้ เอไอเอสยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแอปฯ อสม.ออนไลน์ให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยงานสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการเชื่อมต่อ อสม.ออนไลน์ กับแอปฯ Smart อสม. ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้ อสม. เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จากกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง

โดยเร็ว ๆ นี้จะมีการเปิดให้หน่วยงานในระดับบริหารจัดการ คือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สามารถใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ได้ด้วย ซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดเข้าไว้ด้วยกัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ยังได้มอบรางวัลโครงการประกวดการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2 ทั้งดีเด่นระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับชื่นชม โดยเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่นระดับประเทศจำนวน 10 รางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 38 รางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่ อสม.4.0 จำนวน 45 รางวัล รวมทั้งหมด 93 รางวัล

About Author

nineFangKhaoW

nineFangKhaoW

Partners