เอไอเอสชูแนวคิด “Invincible รวมพลังคนมือหนึ่ง ” พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยกลยุทธ์ Channel Integration & Bridging

โดย mchaw | 2 กันยายน 2549 เมื่อ 07:41 น. | อ่าน 29

เอไอเอสชูแนวคิด “Invincible รวมพลังคนมือหนึ่ง ” นำกลยุทธ์ Channel Integration & Bridging มาพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้ Telewiz มีประสิทธิภาพในการดูแลตลาดเพิ่มขึ้น และส่งเสริม Dealer ที่มีศักยภาพช่วยทำตลาดเพื่อรักษาความเป็นผู้นำและเน้นการให้บริการไปสู่ผู้บริโภค

นายตุลย์ สมสมาน, ผู้อำนวยการสำนักบริหารช่องทางการตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “ ตลอดปี 2004 ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง แต่เอไอเอสก็สามารถสร้าง Revenue ได้ตามเป้าที่วางไว้ ส่งผลให้ยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ที่ 60 % ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนอกจากจะเกิดจากศักยภาพที่แข็งแกร่งของเอไอเอสไม่ว่าจะเป็นความได้เปรียบของฐานลูกค้าที่มีจำนวนมากกว่า 22 % ของจำนวนประชากรทั่วประเทศ , การมีเครือข่ายที่มีคุณภาพ และมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุดแล้ว กำลังสำคัญที่ส่งผลให้เอไอเอสประสบความสำเร็จ คือ การมีช่องทางในการจัดจำหน่ายหรือ “ คนมือหนึ่ง ” ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทำให้เอไอเอสสามารถทำการตลาดในเชิงลึก เพื่อเข้าถึงตลาดในระดับกิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านในทุกภาคทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี

จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา นโยบายการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายของเอไอเอสในปี 2005 จึงมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่ช่องทางการจัดจำหน่ายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการตลาดที่ไม่หยุดนิ่ง และมุ่งการแข่งขันในระยะยาว โดยในปีนี้เอไอเอสได้นำแนวคิด “Invincible รวมพลังคนมือหนึ่ง ” เข้ามาพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยกลยุทธ์ Channel Integration & Bridging ซึ่งมาจาก

• Channel Integration การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้เอไอเอสและช่องทางการจัดจำหน่ายสามารถดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องและประสบผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อนำเสนอรูปแบบสินค้าและบริการที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม

• Channel Bridging การบริหารความเชื่อมโยงทางการตลาดร่วมกันระหว่างเอไอเอส และช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งร้าน Telewiz และ Dealer โดยเอไอเอสได้พัฒนาระบบงานบริการเพื่อให้ช่องทางการจัดจำหน่ายสามารถนำเสนอบริการต่างๆ ของ mobileLIFE ให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Channel Integration & Bridging เอไอเอสจึงได้มีการกำหนดรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายดังนี้

• สนับสนุนให้ช่องทางการจัดจำหน่ายนำเสนอบริการเสริมใหม่ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยช่องทางการจัดจำหน่ายจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการแนะนำบริการเสริมที่เหมาะสมกับ Lifestyle ของลูกค้าแต่ละราย โดยเอไอเอสได้จัดอบรมให้พนักงานของตัวแทนจำหน่ายเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับบริการเสริมต่างๆ อย่างแท้จริง

• มุ่งเน้นให้ช่องทางการจัดจำหน่ายดูแลลูกค้าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยมีการนำ CRM (Customer Relationship Management ) เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เช่น การจัดทำโปรโมชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการแบบเฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับ Lifestyle เฉพาะกลุ่ม หรือการทำให้พนักงานร้านเทเลวิซและตัวแทนจำหน่ายมี จิตใจในการให้บริการ (Service Culture) เป็นต้น

• สนับสนุนให้มีการขยายพื้นที่ของช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เช่น เพิ่มจำนวนสาขาของร้านเทเลวิซ , เพิ่มจำนวน Telewiz Express และ Telewiz Mobile Car ในพื้นที่ห่างไกล โดยมีเส้นทางเดินรถที่แน่นอนและเป็นประจำ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายสูงสุด

• ปรับโฉมร้านเทเลวิซและจัดทำ AIS Brand Corner ให้แก่ Dealer เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการจดจำรูปลักษณ์ และสัญลักษณ์ของร้านค้าได้อย่างง่ายดาย

• พัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้แก่ช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งงานขาย ( Sale) และงานบริการ ( Service) เพื่อให้ช่องทางการจัดจำหน่ายสามารถมอบบริการที่ตรงใจที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ

ด้วยแนวคิด “Invincible รวมพลังคนมือหนึ่ง ” จะช่วยให้เอไอเอสสามารถพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และด้วยกลยุทธ์ Channel Integration & Bridging จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ สามารถใช้บริการต่างๆ ในร้านเทเลวิซและ Dealer ที่มีอยู่อย่างครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ” นายตุลย์ กล่าวสรุปในตอนท้าย

About Author

mchaw

mchaw

Partners