การเช่าสถานที่อาคารเอ็กซิม สำหรับการปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โดย shyboy | 9 มกราคม 2555 เมื่อ 05:53 น. | อ่าน 34
ตามที่มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับ สำนักงาน กสทช. จะเช่าอาคารเอ็กซิมแบงค์ เพื่อเป็นสำนักงาน กสท. โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ ๓ – ๔ ล้านบาทนั้น

          ตามที่มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จะเช่าอาคารเอ็กซิมแบงค์ เพื่อเป็นสำนักงาน กสท. โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ ๓ – ๔ ล้าน รายละเอียดตามหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เสนอเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
 
          สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ทราบข้อเท็จจริงว่า ขณะนี้พื้นที่ใช้สอยของสำนักงาน กสทช. ไม่เพียงพอสำหรับรองรับภารกิจในการปฎิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจะต้องมีบุคลากรจำนวนประมาณ ๒๕๐ – ๓๐๐ อัตรา สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจและโครงสร้างใหม่  ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จำเป็นต้องหาสถานที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้พิจารณาโดยกำหนดคุณลักษณะในการจัดหาสถานที่เพื่อรองรับจำนวนบุคลากรดังกล่าว รวมทั้งภารกิจที่จะต้องปฏิบัติด้วย อีกทั้งควรมีที่ตั้งอยู่ใกล้สำนักงาน กสทช. ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้สะดวก และมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมไม่มีความเชื่อมโยงกับผู้ประกอบจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ซึ่ง กสทช. ได้พิจารณาคัดเลือกอาคารสำนักงานต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ จำนวน ๑๖ แห่ง ผลการพิจารณา เห็นชอบให้ดำเนินการเช่าอาคารเอ็กซิม ซึ่งมีที่ตั้งบนถนนพหลโยธิน และติดกับสถานีรถไฟฟ้าซอยอารีย์ ระยะห่างจาก สำนักงาน กสทช. ประมาณ ๑ กิโลเมตรเศษ โดยเช่าพื้นที่บริเวณ LOBBY , ชั้น ๑๙-๒๐ และ ๒๕  จำนวน ๓,๓๗๑ ตารางเมตร สำหรับอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ ๕๐๐.- บาท (ยกเว้นชั้น LOBBY ตารางเมตรละ ๑,๐๐๐ บาท)  รวมค่าใช้จ่ายในการเช่าและค่าบริการเดือนละ ๑,๘๘๘,๐๐๐.- บาท ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม โดยได้มีการเปรียบเทียบราคากับสถานที่ใกล้เคียงกันแล้ว เป็นอัตราที่ต่ำกว่า ประกอบกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ของอาคารเอ็กซิมหรือผู้ให้เช่า/คู่สัญญา คือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง (และเป็นองค์กรของรัฐเช่นเดียวกัน) และ อาคารดังกล่าวมีหน่วยงานภาครัฐเช่าเป็นสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนแล้ว เช่น บรรษัทบริหาร สินทรัพย์ไทย (บสท.) เป็นต้น
 
          อนึ่ง สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการเช่าสถานที่สำหรับปฏิบัติงานดังกล่าว ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการพัสดุฯ และประกาศสำนักงานฯ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. คำนึงถึง ผลประโยชน์ของชาติ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสม

About Author

shyboy

shyboy

Partners