กทค. ดีเดย์ 2 ธ.ค.นี้ ถกประกาศห้ามครอบงำโทรคมนาคม

โดย shyboy | 26 พฤศจิกายน 2554 เมื่อ 16:03 น. | อ่าน 28
ระบุเป็นการจัดเสวนาย่อย – มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลในหลายมิติทั้งจากผู้ร่างประกาศ ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายไม่เห็นด้วย ย้ำไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

        ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ กทค. มีแผนงานในการจัดงานเสวนา ในประเด็นที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตาม ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554  ซึ่งเดิมทีจะจัดงานดังกล่าวในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554  แต่ภายหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวนี้ออกไป  ปรากฎว่า มีเสียงตอบรับจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ส่งผลทำให้การจัดเตรียมสถานที่เสวนาไว้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถรองรับได้  ดังนั้นจึงมีการเลื่อนวันจัดเสวนามาเป็น วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 09.15 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม เอ  ชั้น 23  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีพล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกสทช. เป็นผู้กล่าวเปิดการเสวนาในครั้งนี้

        สำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2  ช่วง โดยในช่วงแรก อาจารย์ ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง และอาจารย์ ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ กรรมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กทช. ว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ……จะเป็นผู้บรรยายภายใต้หัวข้อ “ที่มาและเจตนารมณ์ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554”  

         ในช่วงที่สอง เป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นที่เกี่ยวกับภายหลังจากที่ประกาศฯดังกล่าวมีผลบังคับใช้นั้นส่งผลดีและผลเสีย ในมิติไหนบ้าง เช่น ผลกระทบด้านความมั่นคง ผลกระทบด้านทรัพยากรโทรคมนาคม  ผลกระทบด้านคุณภาพ  ผลกระทบด้านการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดย มีบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสาธารณะชน เข้าร่วมเสวนาในช่วงดังกล่าว อาทิ รศ.สุธรรม อยู่ในธรรมอดีตกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) พ.อ.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์  กองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ กรมพระธรรมนูญ  รศ.ดร.ไพฑูรย์ วิบูลย์ชุติกุล คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  โดยมี ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

         ดร.สุทธิพล ยังได้กล่าวชี้แจง ว่า การจัดเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลในหลายมิติทั้งจากผู้ร่างประกาศ ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายไม่เห็นด้วย ซึ่งต้องการให้แก้ไข พร้อมเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะ โดยไม่มีการตั้งธงไว้ล่วงหน้า และจะนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่จะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯข้อ 16 ต่อไป

        ทั้งนี้นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ เมื่อข่าวจัดเสวนานี้เผยแพร่ออกไปก็มีผู้สนใจสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยขณะนี้มีผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมเสวนาครั้งนี้มาแล้ว ได้แก่ นักวิชาการ ตัวแทนจากผู้ประกอบการ ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย และจากสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ร่วมทั้งกรรมการกิจการโทรคมนาคมทุกท่าน โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้าร่วมการเสวนา ได้ที่ 02-271-0151 ต่อ 233 ภายในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด 

About Author

shyboy

shyboy

Partners