เด็ก คนพิการและชนเผ่า เรียกร้องโทรคมนาคมแบบ เท่าทัน ทั่วถึง และเท่าเทียม

โดย shyboy | 20 กันยายน 2554 เมื่อ 22:18 น. | อ่าน 38
ตัวแทนกลุ่มเด็ก คนพิการและชนเผ่า ยื่นข้อเสนอ กสทช. สนับสนุนบริการโทรคมนาคมแบบเท่าทัน ทั่วถึงและเท่าเทียม ด้านว่าที่ กสทช. ประวิทย์ หนุนทุกภาคส่วนร่วมสะท้อนปัญหาและหาทางออก ระบุบริการโทรคมนาคมควรมีทั้งมิติธุรกิจและบริการสาธารณะ

    เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ที่ผ่านมา กลุ่มภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ร่วมกับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่ายองค์กรเด็กและเยาวชน องค์กรกลุ่มชาติพันธุ์ และองค์กรคนพิการจำนวน ๙ องค์กร ได้จัดเวทีเรื่อง “สิทธิผู้บริโภคเพื่อความเท่าทัน ทั่วถึง และเท่าเทียมด้านกิจการโทรคมนาคม”  ในระหว่างการประชุมได้มีการเวทีเสวนา เพื่อสะท้อนปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคมของกลุ่มเยาวชน กลุ่มคนพิการ และกลุ่มชาติพันธุ์

    นายสุพจน์ วงค์วรรณดี ตัวแทนกลุ่มระบัดใบได้กล่าวสะท้อนปัญหาของเด็กและเยาวชนว่า จากการเก็บข้อมูลจาก ๑๐ พื้นที่จำนวน ๕ ภาคคือ เหนือ ใต้ อีสาน ตะวันออก และภาคกลาง พบว่า เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้ดี แต่ยังขาดความรู้เรื่องสิทธิในการใช้บริการ และที่น่าห่วงคือเนื้อหาที่มากับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ รวมถึงการที่สังคมจะเปิดโอกาสให้เด็กใช้มากขึ้น เช่น โรงเรียนมี WiFi  นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพบริการ เช่น ภาคอีสานพบว่ามีสัญญาณอยู่เพียงบริษัทเดียวแต่พบว่า มีซิมการ์ดขายแทบทุกบริษัท ซื้อไปก็ใช้ไม่ได้ หรือกรณีเติมเงินตู้ออนไลน์แล้วเงินไม่เข้าระบบ เป็นต้น

          “ กลุ่มเยาวชนขอให้ กสทช. บังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดจากการใช้บริการ สนับสนุนให้เยาวชนมีความรู้ในสิทธิจากการใช้บริการ เช่น การเปิดเว็บไซต์ กสทช. สำหรับเด็ก  สนับสนุนให้ผู้ปกครองและครูมีความเท่าทัน เป็นที่ปรึกษาสำหรับเด็กได้ และภาคธุรกิจด้านโทรคมนาคมควรมี CSR ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กมากขึ้น” นายสุพจน์กล่าว

    นายวีระศักดิ์ ตั้งพูลพันธ์ ตัวแทนกลุ่มคนพิการจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการยังไม่ตอบสนองคนพิการ เช่น ปุ่มเล็ก ไม่มีฟังชั่นระบบเสียงช่วยในการใช้งานเมนูต่างๆในตัวเครื่อง ทำให้ซื้อเครื่องมาในราคาเท่ากันแต่ใช้งานได้ไม่เท่าเทียมกัน

          “ ควรมีการสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงและการใช้บริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการและคนทั่วไป “นายวีระศักดิ์กล่าว

    ด้านนายโยธิน เดชโชติภักดี ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์กล่าวสะท้อนปัญหาของกลุ่มชนเผ่าว่า คือการเข้าไม่ถึง หรือไม่ทั่วถึง เช่น โทรศัพท์
สาธารณะและโทรศัพท์พื้นฐาน ใช้ได้ไม่ครอบคลุม จากการสำรวจหมู่บ้านในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง แม่จัน จังหวัดเชียงรายและอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า จากจำนวนหมู่บ้าน ๑๒๖ หมู่บ้าน มีเพียง ๕๕ หมู่บ้านหลักเท่านั้นที่มีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์พื้นฐาน บริการที่ได้รับจึงยังไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอ

          “กลุ่มชนเผ่าต้องการเข้าถึงบริการ ๓ ประเภทคือ โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์พื้นฐาน และอินเทอร์เน็ต และควรสร้างกลไกสิทธิผู้บริโภค โดยตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์” นายโยธินกล่าว

         นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา  ว่าที่ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สนับสนุนให้ทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับ กสทช. และตามกฎหมายกสทช. ต้องมีแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม จึงเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสที่จะมาสะท้อนปัญหาและทางออกร่วมกัน  เพราะบริการโทรคมนาคมทำให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ แต่ต้องเตรียมความพร้อมและป้องกันปัญหาที่จะตามมาโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เนื่องจากในอนาคตเด็กและเยาวชนจะอยู่ในโลกดิจิตอลมากขึ้น เช่น การสมัครเรียน ต้องใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ขณะที่กลุ่มเยาวชนมีลักษณะเฉพาะคือ ยังขาดวุฒิภาวะ จึงต้องมีความเท่าทันในการใช้บริการ นอกจากนี้บริการโทรคมนาคมยังต้องมีความทั่วถึง ซึ่งไม่ใช่มิติของเรื่องพื้นที่กายภาพเท่านั้น

            “บริการโทรคมนาคมจึงต้องใช้วิธีคิดที่มากกว่ามุมมองทางธุรกิจ เช่น ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ถือเป็นอุปกรณ์ในยามจำเป็น เป็นช่องทางในการสื่อสารหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ถ้าใช้โจทย์ธุรกิจอย่างเดียว เราคงต้องตัดบริการหลายประเภทเพราะไม่ตอบโจทย์ธุรกิจ ดังนั้นวิธีคิดเรื่องบริการโทรคมนาคมจึงต้องคิดเรื่องบริการสาธารณะด้วย” นายประวิทย์กล่าว

About Author

shyboy

shyboy

Partners