โครงการสานรัก จาก เอไอเอส ผลิตภาพยนตร์โฆษณา ชุด "สร้างกันใหม่"

โดย shyboy | 20 พฤษภาคม 2554 เมื่อ 02:48 น. | อ่าน 56
ภาพยนตร์โฆษณา ของ โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว จาก เอไอเอส
ชุด "สร้างกันใหม่" ภายใต้แนวคิด สังคมดี เริ่มที่ครอบครัว

โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว โดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส มุ่งเน้นความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพราะครอบครัวถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น

เอไอเอส จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการสานรัก เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการจุดประกายความคิดให้คนในสังคมไทย เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของความรัก ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว ด้วยการผลิตภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสถาบันครอบครัวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ในปีนี้ โครงการสานรัก ได้ผลิตภาพยนตร์โฆษณา ชุด  “สร้างกันใหม่” ความยาว 45 วินาที ภายใต้แนวคิด “สังคมดีเริ่มที่ครอบครัว” ด้วยความเชื่อมั่นว่า “ครอบครัว” เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังและพัฒนาคนไปสู่สังคมที่ดี ดังนั้น พ่อ แม่ และสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะเป็นสถาบันแรกที่จะช่วยหล่อหลอมและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน  ซึ่งในอนาคตพวกเขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้เกิดการเกื้อกูลกันและเป็นสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

 โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของการทำความดีช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบของเด็กและเยาวชน เช่น ความซื่อสัตย์ ด้วยการคืนเงินทอนที่เกิน การมีจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม ด้วยการเก็บขยะ หรือ ช่วยปิดก๊อกน้ำที่เปิดทิ้งไว้ รวมทั้งความมีน้ำใจต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนพิการ หรือคนสูงอายุ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากการบ่มเพาะที่ดีของครอบครัว  เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า สังคมดี  เราสามารถช่วยกันสร้างได้ด้วยการเริ่มต้นจากครอบครัว

โครงการสานรัก จึงขอเป็นสื่อกลางในการช่วยจุดประกายความคิดของคนในสังคม ให้มองเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของครอบครัว  และร่วมกันสร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบให้แก่สมาชิกในครอบครัว  เพราะ “ครอบครัว” เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่สังคมที่ดี

About Author

shyboy

shyboy

Partners