ดีแทค รับมอบหนังสือวิชาการจาก มสธ. สร้าง Sound Library เสริมการทำดีด้วยความรู้เพื่อคนตาบอดอย่างต่อเนื่อง

โดย shyboy | 13 มีนาคม 2554 เมื่อ 20:44 น. | อ่าน 15
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค รับมอบหนังสือตำราเรียนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยดีแทคจะนำหนังสือดังกล่าวไปจัดทำเป็นหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา

11 มีนาคม 2554 – ดีแทค โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค รับมอบหนังสือตำราเรียนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยดีแทคจะนำหนังสือดังกล่าวไปจัดทำเป็นหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยร่วมมือกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สร้างกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ให้พนักงานดีแทค รวมถึงผู้สนใจได้ร่วมกันอ่านบันทึกเสียงเพื่อจัดทำเป็นหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางสายตาต่อไป
               
กิจกรรมนี้เป็นการขยายโครงการทำดีด้วยใจให้ความรู้แก่คนตาบอด ซึ่งดีแทคเปิดโอกาสให้ผู้ขาดโอกาสทางสื่อสิ่งพิมพ์และผู้พิการทางสายตาหรือคนตาบอดที่เป็นลูกค้าดีแทคสามารถโทรไปยังหมายเลข 1414 เพื่อรับบริการข่าวสารข้อมูลความรู้ทางเสียงในระบบเดซี่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางความรู้แก่สังคม เป็นอีกหนึ่งของกิจกรรมสังคมที่นำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน

จากภาพ : นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด ดีแทค เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี (ยืนซ้าย) กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

About Author

shyboy

shyboy

Partners