ดีแทคได้คะแนน 98.4% จากการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย shyboy | 12 มกราคม 2554 เมื่อ 11:40 น. | อ่าน 16
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลประกอบการพิจารณาตัดสินรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

12 มกราคม 2554 – ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลประกอบการพิจารณาตัดสินรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Awards 2010) ล่าสุด ตลท. ได้เปิดเผยผลคะแนนจากการพิจารณารางวัล CSR Awards จำนวนทั้งสิ้น 152 บริษัท

ทั้งนี้ จากผลคะแนนแบบสำรวจฯ ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท จำนวน 41 บริษัท ดีแทคสามารถคว้าคะแนนสูงถึง 98.04% สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 87.65%

โดยดีแทคได้คะแนนภาพรวมของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ที่ 91% สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของหมวดซึ่งอยู่ที่ 81%

สำหรับผลคะแนนในแต่ละหมวดการพิจารณานั้น ดีแทคได้รับคะแนน 100% ในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อสินค้า/การบริการและผู้บริโภค/ผู้ใช้บริการ ด้านการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในชุมชน ด้านธรรมาภิบาล และด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดปี 2553 กิจกรรมเพื่อสังคมของดีแทค ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีพัฒนาการสู่รูปแบบของเครือข่ายงานเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน ขยายขอบเขตการทำงานครอบคลุมทั้งภายในประเทศและระดับสากล ภายใต้ชื่อโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ตามกลยุทธ์หลัก 3 แนวทางคือ ทำดีด้วยเทคโนโลยี ทำดีด้วยความรู้ และทำดีด้วยใจ ซึ่งมุ่งเน้นตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ควบคู่ไปกับนโยบายของเทเลนอร์ในการทำกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่าง ๆ เสริมสร้างความปลอดภัยต่องานบริการโทรคมนาคมและทำธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาไปสู่ความสุขและความดีที่สมดุลยั่งยืน

กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นไปตามแนวนโยบายของนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ และนายทอเร่ จอห์นเซ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายขององค์กรการนำเสนอนวัตกรรมทาง Corporate Responsibilities (CR) อย่างจริงจัง ส่งผลให้ดีแทคสามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยมบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR จากการประกวดรางวัล SET Awards ประจำปี 2552 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเภทบริษัทที่มีมูลค่าตลาดมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ยังได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ประจำปี 2552 – 2553 ของสำนักงาน กปร (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อีกด้วย.

________________________________________


dtac Gained 98.4% in CSR Survey for Companies Listed in the Stock Exchange of Thailand

12 January 2011 – The Stock Exchange of Thailand (SET), by the Good Governance Development & Alliance Department, has prepared Cooperate Social Responsibility survey among listed companies in order to gather information for CSR Awards 2010 consideration, which is given to company with outstanding cooperate social responsibility. Recently, SET has announced the results of CSR Awards consideration among 152 companies.

According to survey result among 41 companies with market capitalization over 10 billion baht, dtac gained 98.04% while point average is only at 87.65%.

The overall score in the section of company social responsibility is 91%, higher than the average of 81%.

On the other dtac gained 91% for overall CSR while average point is 81%.

Furthermore, dtac has received 100% in the categories of environment, labor, and human rights, fairly prosecution of activity, product responsibility / services and consumers / customers, development and participation in community, good governance, and innovation and sharing by social responsibility.

Throughout 2010, charity campaign by dtac had been arranged continually and developed into social support network for sustainability. The network is named Do Good Deeds Every Day by dtac, covering national and international levels with 3 main strategies: do good deeds with technology, do good deeds with knowledge, and do good deeds with heart.  These strategies follow His Majesty the King’s philosophy of sufficiency economy and Telenor’s policy to hold activity based on communication technology in order to improve quality of lives, provide safety for telecommunication service, and run business with environment care. The purpose is to reach sustainable happiness and equilibrium.

The mentioned strategies are according to the policy of Mr. Boonchai Bencharongkul, Chairman of the Board, and Mr. Tore Johnsen, Chief Executive Officer, which is set as corporate objective in presenting dtac’s Corporate Responsibilities (CR) culture and won dtac the best listed company in CSR from SET AWARDS 2009, arranged by the Stock Market of Thailand, in category of companies with market capitalization over 10 billion baht.

Furthermore, the campaign “Do Good Deeds Every Day by dtac” also won a royal trophy by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn from the 2nd sufficient work contest 2009-2010 in the category of business enterprise. The contest was arranged by the Office of the Royal Development Projects Board.

About Author

shyboy

shyboy

Partners