กสท ยื่นศาลปกครอง ฟ้องประกาศ กทช. ขัดต่อรัฐธรรมนูญปี 50

โดย shyboy | 13 กันยายน 2553 เมื่อ 17:21 น. | อ่าน 3
กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (13 กันยายน 2553) กสท ได้ดำเนินการส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนการประกาศของ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz หรือ 3G ใน 2 ประเด็น

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วันนี้ (13 กันยายน 2553) กสท ได้ดำเนินการส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนการประกาศของ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz หรือ 3G ใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย

1.    การประกาศของ กทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่กิจการโทรศัพท์เคลื่อน ที่ IMT ย่าน 2.1 GHz หรือ 3G ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กำหนดให้องค์กรที่สามารถทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมคือ กสทช. มิใช่ กทช. กสท จึงเห็นควรนำเสนอเข้ากระบวนการพิจารณาของศาลปกครองเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน ประเด็นข้อกฎหมาย

2.    หลักเกณฑ์การให้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ (Roaming) ตามประกาศ IMT ของ กทช.นั้นจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน โดยส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสูญเสียรายได้อันเป็นการขัดต่อแนวนโยบายในการ กำกับดูแลของ กทช.เองด้วย

นอกจากนี้ กสท ได้พิจารณาในประเด็นของประกาศฯ ที่ทำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายสำหรับผู้ให้บริการในระบบ 2G ในฐานะผู้รับสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐ  สามารถถ่ายโอนลูกค้าจากระบบเดิมไปยังระบบใหม่ได้ทันทีหากได้รับใบอนุญาต 3G ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องสูญเสียรายได้ที่จะได้รับจากผู้รับสัมปทาน

“กสท มีจุดยืนในการสนับสนุนการพัฒนาและการให้บริการ 3G ของประเทศมาโดยตลอด จะเห็นได้จากการที่ กสท ได้ดำเนินการขออนุญาต กทช เพื่อปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน 850 MHz (Inband Migration) เพื่อให้บริษัทสัมปทานสามารถให้บริการ 3G ในลักษณะ Non Commercial โดยได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีแล้ว  นอกจากนี้ได้เสนอให้ทีโอที  ใช้โครงข่ายของ กสท เพื่อรองรับการให้บริการ 3G ของทีโอที ให้สามารถให้บริการ 3G แก่ประชาชนได้เร็วขึ้นและลดภาระการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของประเทศ”

About Author

shyboy

shyboy

Partners