โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ได้รับถ้วยพระราชทานฯ ในการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2

โดย shyboy | 16 กรกฎาคม 2553 เมื่อ 01:06 น. | อ่าน 3
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 ในฐานะเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่คว้ารางวัล

15 กรกฎาคม 2553 – สำนักงาน กปร. ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กองทัพไทย และสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการจัดแถลงข่าวผลการตัดสินประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสุเมธ ตันติเวชสกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธี โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคประสบความสำเร็จในเวทีระดับประเทศอีกครั้ง สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 – 2553 ของสำนักงาน กปร. (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ซึ่งจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ โดยมีนายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดดีแทค เป็นผู้แทนในการรับมอบของที่ระลึกในฐานะเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่คว้ารางวัลดังกล่าว การจัดประกวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต สามารถเป็นตัวอย่างในการพัฒนาตัวเอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและธุรกิจ โดยปีนี้ มีผลงานที่ได้รางวัลทั้งสิ้น 388 รางวัล จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศทั้งหมด 1,644 ผลงาน.

About Author

shyboy

shyboy

Partners