โครงการสานรัก ผลิตภาพยนตร์โฆษณา จุดประกายให้สังคมไทย ชุด "อาทิตย์ละครั้ง"

โดย shyboy | 31 พฤษภาคม 2553 เมื่อ 16:20 น. | อ่าน 5
โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว โดยเอไอเอส ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว จึงออกภาพยนตร์โฆษณาชุด "อาทิตย์ละครั้ง" ความยาว 45 วินาที ภายใต้แนวคิด "ทำอะไรด้วยกันก็ได้ แค่อาทิตย์ละครั้ง ครอบครัวอบอุ่นแข็งแรง"

โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว โดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพราะครอบครัวถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น เอไอเอสจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการสานรัก เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการจุดประกายความคิดให้คนในสังคมไทย เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของความรัก ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว ด้วยการผลิตภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสถาบันครอบครัวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

โดยในปีนี้ โครงการสานรัก ได้ออกภาพยนตร์โฆษณาชุด “อาทิตย์ละครั้ง” ความยาว 45 วินาที ภายใต้แนวคิด “ทำอะไรด้วยกันก็ได้ แค่อาทิตย์ละครั้ง ครอบครัวอบอุ่นแข็งแรง” เพื่อรณรงค์ให้คนในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้คนในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ และมีเวลาให้กันและกันมากขึ้น โดยสามารถทำกิจกรรมง่ายๆร่วมกันเพียงอาทิตย์ละครั้ง

เช่นเดียวกับการดำเนินเรื่องของภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของการทำกิจกรรมที่ สมาชิกในครอบครัวสามารถทำร่วมกันได้ แค่เพียงหนึ่งกิจกรรมในหนึ่งอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็นตักบาตรในตอนเช้า ทำกับข้าว ไปแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ซ่อมแซมสิ่งของในบ้าน ออกกำลังกาย และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมง่ายๆเหล่านี้จะช่วยสร้างความรัก ความอบอุ่นให้แก่สมาชิกในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

โครงการสานรัก จึงขอเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความรัก ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว ได้ใช้เวลาร่วมกันทำกิจกรรมครอบครัวอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง เพื่อครอบครัวอบอุ่นแข็งแรง

About Author

shyboy

shyboy

Partners