ดีแทค ประกาศโครงการ "ทำดีเพื่อบ้านเกิด" ปีที่ 3 เฟ้นหา 6 โครงการยอดเยี่ยมเพื่อการพัฒนาชุมชนประจำปี 2553

โดย shyboy | 15 เมษายน 2553 เมื่อ 21:57 น. | อ่าน 5
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค สานต่อกิจกรรม "ทำดีเพื่อบ้านเกิด" ปีที่ 3 สนับสนุนเครือข่ายเยาวชนในมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด รวมพลังชาวบ้านในท้องถิ่น ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนเสนอแนวคิดพัฒนาบ้านเกิด เพื่อรับทุนสนับสนุนกิจกรรม โครงการละ 120,000 บาท

12 เมษายน 2553 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค สานต่อกิจกรรม “ทำดีเพื่อบ้านเกิด” ปีที่ 3 สนับสนุนเครือข่ายเยาวชนในมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด รวมพลังชาวบ้านในท้องถิ่น ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนเสนอแนวคิดพัฒนาบ้านเกิด เพื่อรับทุนสนับสนุนกิจกรรม โครงการละ 120,000 บาท เป็นการทำโครงการต่อเนื่องในปีที่ 3 ขยายโอกาสให้เยาวชนเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ชีวิตผ่านกิจกรรมเพื่อพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทคกล่าวว่า กิจกรรม “ทำดีเพื่อบ้านเกิด” มุ่งหวังให้เยาวชนของมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดได้รวมตัวกันกับประชาชนในพื้นที่ กลุ่มละไม่น้อยกว่า 10 คน คิดกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตน เพื่อขอทุนในการดำเนินงานจากโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ทั้งนี้ โดยในปีที่ผ่านมา มีเยาวชนนำเสนอโครงการมาจากทั่วประเทศ และดีแทคได้ทำการคัดเลือกโครงการที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดและมอบทุนไปแล้วทั้งสิ้น 6 โครงการ โดยสนับสนุนทุนบริหาร โครงการละ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าดำเนินกิจกรรมและทุนสำหรับผู้นำเสนอเขียนอีกโครงการละ 20,000 บาท

สำหรับ 2 ปีที่ผ่านมา มีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนไปแล้วทั้งสิ้น 6 โครงการได้แก่ โครงการทุนพัฒนาข้าวกล้องชุมชนบ้านหวาย จ.กาฬสินธุ์, โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา จ.อ่างทอง, โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์วิทยาบึงปลาเน่า จ.พิษณุโลก, โครงการปล่อยปลาเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์กับแหล่งน้ำในชุมชน จ. กาญจนบุรี, โครงการโรงสีข้าวกล้องชุมชน จ. อุบลราชธานี และโครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพโดยกลุ่มเกษตรกรบ้านเลสุ จ.ยะลา

ในปี 2553 นี้ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคได้ขยายการมอบรางวัลให้ถึง 6 โครงการ เนื่องจากเห็นศักยภาพของโครงการที่เยาวชนได้นำเสนอเข้ามา พร้อมเชิญชวนให้เยาวชนในโครงการสำนึกรักบ้านเกิดและประชาชนในพื้นที่ ส่งโครงการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ที่มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดฯ ตั้งแต่วันนี้ถึง – 30 เมษายน 2553 หรือ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rakbankerd.com โทร 02-1844300 และ 081-6552921โดยโครงการที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นโครงการใหม่หรือเป็นการพัฒนาจากโครงการเดิมที่มีอยู่แล้วก็ได้

กิจกรรม “ทำดีเพื่อบ้านเกิด” เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผ่านมูลนิธิสำนักรักบ้านเกิด โดยมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนในโครงการฯ ทำประโยชน์เพื่อพัฒนาและตอบแทนบ้านเกิดจากการดำเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน และให้เยาวชนมีแรงบันดาลใจที่จะจับกลุ่มกันทำความดีเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองตามแนวความคิดและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน ด้วยการใช้พลังขับเคลื่อนที่มาจากการรวมตัวกันของพี่น้องในชุมชน ผสานกับพลังความคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาช่วยแก้ปัญหาและวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นต่อไป.

About Author

shyboy

shyboy