*1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตรจากดีแทค ชนะเลิศเป็นปีที่ 2 สำหรับประเภทโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเด่นแห่งปี

โดย shyboy | 23 มีนาคม 2553 เมื่อ 15:59 น. | อ่าน 14
*1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตรจากดีแทค ชนะเลิศเป็นปีที่ 2 สำหรับประเภทโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเด่นแห่งปี (Project of the Year) จากการประกาศผล Thailand ICT Excellence Awards 2009

23 มีนาคม 2553 – โครงการ *1677 บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตรจากดีแทค คว้ารางวัลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเด่นแห่งปี (Project of the Year) สาขารางวัล Knowledge Management ที่ส่งเสริมด้านการจัดการความรู้ นับเป็นการคว้ารางวัลถึงสองปีซ้อนจากการประกวด Thailand ICT Excellence Awards 2009 พิธีประกาศผลรางวัลจัดขึ้นที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ประธานคณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สันทัด โรจนสุนทร  เป็นประธานในพิธีมอบ

*1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เป็นบริการเสริมพิเศษที่ดีแทคได้สร้างสรรค์ขึ้นบนแนวคิดด้านซีเอสอาร์ ผสานแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กรได้แก่ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้ สเตชั่นในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารเชื่อมโยงโครงข่ายเกษตรกรให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และรับข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำเกษตร หนุนนำพัฒนาด้านเกษตรทั่วไทย

โดยในปี 2552 ที่ผ่านมา ดีแทคและองค์กรความร่วมมือได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดนวัตกรรมนำ ICT มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบของข้อมูล ไม่เพียงแต่ในรูปแบบของ SMS เท่านั้น แต่ได้ต่อยอดไปสู่เนื้อหาแบบ MMS และ Video Clip ภายในปี 2553 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ประโยชน์สูงสุดจากนวัตกรรมเทคโนโลยีผ่านมือถือได้ทั้งภาพและเสียงผ่านเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลด้วยสัญญาณ GPRS, EDGE และ 3G ในอนาคตอันใกล้โดยได้ทดลองปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อความสมบูรณ์เป็นระยะ

ทั้งนี้ จากการพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เกษตรกร อย่างต่อเนื่อง *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร สามารถขยายฐานผู้ใช้บริการได้มากกว่า 200,000 รายทั่วประเทศ และมีผู้สมัครรับบริการข้อมูลแบบภาพและเสียง (MMS  & Video Clip) แล้วกว่า 5,000 เลขหมายแสดงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโครงการ

นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เนต (เว็บไซต์ www.rakbankerd.com) และศูนย์ประสานงานของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน แฮปปี้ สเตชั่น ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงความรู้และภูมิปัญญาของเครือข่ายเกษตรกรระดับประเทศ 123 คนจากมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด มาร่วมกันสร้างเสริมภูมิความรู้แก่เกษตรกรไทย ทั้งยังได้มีการขยายขอบข่ายความร่วมมือไปทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ เช่น ธกส และ กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร และ USAID ซึ่งเข้ามาร่วมโครงการเพิ่มเติมและสนับสนุนทั้งด้านบุคลากรและความรู้ทางการเกษตรเพิ่มเติมอีกด้วย

สำหรับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2009 เป็นรางวัลแห่งความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ไทยในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้ซอฟต์แวร์ไทยในการบริหารจัดการภายในองค์กรต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้บริหารและองค์กรต่างๆ ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทจะต้องผ่านการคัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะชนทั่วไป

About Author

shyboy

shyboy

Partners