สำรวจพบครึ่งหนึ่งของโทรศัพท์สาธารณะบนดอยเสียใช้ไม่ได้

โดย shyboy | 22 มีนาคม 2553 เมื่อ 16:52 น. | อ่าน 10
สบท.เผยผลสำรวจ พื้นที่ห่างไกลและกลุ่มชนเผ่า ประสบปัญหาโทรศัพท์สาธารณะไม่พอใช้ แถมมีก็เสีย ขณะที่มือถือสัญญาณไปไม่ถึงยังพึ่งไม่ได้ ครูดอยโอดครวญ คนเมืองจะไป 3G แต่คนดอยต้องพก ๓ เครื่อง ๓ เครือข่ายเพื่อรับสัญญาณ

สบท.เผยผลสำรวจ พื้นที่ห่างไกลและกลุ่มชนเผ่า ประสบปัญหาโทรศัพท์สาธารณะไม่พอใช้ แถมมีก็เสีย  ขณะที่มือถือสัญญาณไปไม่ถึงยังพึ่งไม่ได้ ครูดอยโอดครวญ คนเมืองจะไป 3G แต่คนดอยต้องพก ๓ เครื่อง ๓ เครือข่ายเพื่อรับสัญญาณ เข็ดหลังเกิดเหตุฉุกเฉินบนดอยแม้มีโทรศัพท์แต่ใช้การไม่ได้

นายประวิทย์   ลี่สถาพรวงศา  ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจคนไทยทั่วประเทศจำนวน ๘,๐๐๐ คน จาก ๔ ภูมิภาค ๓๙ จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำแนกเป็นเพศชายและหญิงในอัตราส่วนร้อยละ ๕๑ และ ๔๙ ใกล้เคียงกับโครงสร้างประชากรของประเทศ โดยสบท.ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ศึกษาวิจัยเรื่องความตระหนักรู้และความพึงพอใจของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในประเด็นเรื่อง การเข้าถึงบริการของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และกลุ่มชนเผ่า พบว่า สำหรับบริการโทรศัพท์สาธารณะนั้น  เกือบร้อยละ๗๐ ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่า โทรศัพท์สาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  โดยร้อยละ ๖๐ ยังระบุอีกว่า ไม่มีความสะดวกในการใช้งานโทรศัพท์สาธารณะในบริเวณที่พักอาศัย  ซึ่งปัญหาทั้ง ๒ ประเด็นนี้ รุนแรงมากในกลุ่มชนเผ่า คือสูงถึงร้อยละ ๘๖ และร้อยละ ๘๐ ตามลำดับ นอกจากนี้ปัญหาอันดับหนึ่งของการใช้งานโทรศัพท์สาธารณะคือ เครื่องโทรศัพท์เสีย คิดเป็นร้อยละ ๔๙

สำหรับการเข้าถึงบริการโทรศัพท์บ้าน ของครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มชนเผ่าพบว่า ครัวเรือนถึงร้อยละ ๓๒ ไม่สามารถเข้าถึงบริการโทรศัพท์บ้านได้ โดยกลุ่มชนเผ่าเข้าถึงบริการโทรศัพท์บ้านได้เพียงร้อยละ ๒๐ ขณะที่ภาพรวมทั้งประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการโทรศัพท์บ้านได้อยู่ที่ร้อยละ  ๑๖

ส่วนโทรศัพท์มือถือนั้นพบว่า ครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกลและชนเผ่าเข้าถึงบริการโทรศัพท์มือถือได้น้อยกว่าภาพรวมของประเทศอย่างชัดเจน โดยการเข้าถึงในภาพรวมของทั้งสองกลุ่มอยู่ที่ร้อยละ ๘๖ ขณะที่อัตราการเข้าถึงของครัวเรือนทั่วประเทศอยู่ที่ร้อยละ ๙๘ ทั้งนี้กลุ่มชนเผ่ามีอัตราการเข้าถึงบริการโทรศัพท์มือถือน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยสามารถเข้าถึงได้เพียงร้อยละ ๖๖ เท่านั้น

นายศุภกร  แสงโพธิ์  ครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง   ต.แม่สะลองใน  อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ผู้ร้องเรียนของศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.เชียงราย กล่าวถึงเรื่องการเข้าถึงสัญญาณมือถือในพื้นที่ว่า เนื่องจากโรงเรียนอยู่บนดอย ระยะทางจากบ้านพักในตัวเมืองถึงโรงเรียนเป็นระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร เคยรถเสียระหว่างทางที่ขับขึ้นมาโรงเรียน จะโทรหาคนช่วย แต่ปรากฏว่า วันนั้นโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ต้องนั่งรอหลายชั่วโมงกว่าจะมีคนผ่านมาช่วยเหลือ ประกอบกับบริเวณโรงเรียนไม่สามารถใช้เครือข่าย จีเอสเอ็มได้ จะมีเพียง ๓-๔ จุดเท่านั้น

“ ผมจึงตัดสินใจพกโทรศัพท์ ๓ เครื่อง ๓ เครือข่าย แล้วแต่ว่าเครื่องไหนจะมีสัญญาณ ชาวบ้านและครูอีกหลายคนในตำบลแม่สลองก็ต้องทำเช่นนี้  คนเมืองอาจมองว่าเป็นเรื่องตลก เพราะอยู่ในที่ที่มีสัญญาณมากมายพร้อมจะเข้าสู่ระบบ 3G แต่สำหรับคนในพื้นที่ห่างไกลสัญญาณโทรศัพท์เป็นความจำเป็นมาก เพราะตู้โทรศัพท์สาธารณะก็หายาก  โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเพียงตัวช่วยเดียวที่พึ่งพาได้ในยามเดือดร้อน แต่กลับต้องพบกับปัญหาเหล่านี้  ทั้งๆที่เป็นผู้บริโภคเหมือนกันมีสิทธิในการได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน “ ครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกล่าว

About Author

shyboy

shyboy

Partners