โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้เทคโนโลยี เปลี่ยนเป็นความรู้สู่เกษตรกร ผ่าน *1677

โดย shyboy | 17 มกราคม 2553 เมื่อ 20:29 น. | อ่าน 12
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค จับมือคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมทำความดีรับศักราชใหม่ ในความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยใช้เทคโนโลยีหนุนนำองค์ความรู้เชิงวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ส่งข้อมูลสู่เกษตรกรผ่านศูนย์ฮอตไลน์ *1677

15 มกราคม 2553 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค จับมือคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมทำความดีรับศักราชใหม่ ในความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยใช้เทคโนโลยีหนุนนำองค์ความรู้เชิงวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ส่งข้อมูลสู่เกษตรกรผ่านศูนย์ฮอตไลน์ *1677 บริการข้อมูลทางการเกษตร พร้อมใช้เทคโนโลยีพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของข้อมูลให้มีรูปแบบที่ทันสมัย เตรียมใช้ MMS SMS และ clip ส่งผ่านข้อมูลถึงมือเกษตรกรภายในปี 2553 นี้


โครงการความร่วมมือนี้ รศ.ดร. วิจารณ์ วิชชูกิจ คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบซีดีรวบรวมความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรทั้งหมด
30 หัวข้อ อาทิ การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  การเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกโคนม การวิเคราะห์ดิน ฯลฯ โดยข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากการคิดค้น วิจัยและพัฒนาโดยคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งร่วมในโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและได้มอบให้โครงการทำดีทุกวันนำไปเผยแพร่เป็นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ส่งให้สมาชิกผู้ใช้บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตรซึ่งมีกว่า 200,000 เลขหมายทั่วประเทศ เพื่อกระจายความรู้นี้ให้ทั่วถึงต่อไป และเพื่อให้การสื่อสารพร้อมการพัฒนาข้อมูลเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ

 

โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค โดยนายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด ได้มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือสองคุณภาพดีจำนวน 20 เครื่อง ให้แก่คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการทางวิชาการสู่สังคม พร้อมทั้งใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและของคณะเกษตร ทั้งนี้ทางคณะฯ จะได้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นิสิตได้ยืมใช้ในระหว่างภาคการศึกษา เสริมประสบการณ์การเรียนและสร้างจิตอาสาแก่นิสิตภายในเวลาเดียวกัน รวมทั้งจัดสรรใช้ประโยชน์ในงานบริการวิชาการของหลักสูตรการเกษตรพอเพียง โรงเรียนพระดาบส

 

ความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือว่าเป็นสถาบันชั้นนำด้านวิชาการการเกษตรของประเทศ ซึ่งมีเจตจำนงร่วมกันในการทำงานเพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรม โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ทั้งอินเตอร์เนต และโทรศัพท์มือถือเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงาน

 

การผนึกกำลังกันในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้คณาจารย์จากหลากหลายสาขาของคณะเกษตร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ได้มีช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ และผลงานจากการค้นคว้าวิจัยให้เกษตรกรและผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

ทั้งนี้ โครงการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตรของดีแทค เป็นบริการฟรีเพื่อสังคมจากดีแทค ซึ่งนำศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีอยู่ขององค์กรมาใช้ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยในโครงการนี้ ดีแทคได้พัฒนาการส่งข้อมูลถึงมือเกษตรกรผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Farmer และมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดในการพัฒนาเป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลด้านการเกษตรผ่านเบอร์โทร *1677 ซึ่งเกษตรกรที่ต้องการทราบข้อมูลเรื่องใดๆ สามารถโทร.สอบถามได้ ฟรีสำหรับผู้ใช้บริการดีแทคและแฮปปี้จากทั่วประเทศ และศึกษารายละเอียดได้จาก  www.rakbankerd.com

    

โครงการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตรได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2008 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association) ประเภทรางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเด่นแห่งปี (Business Enabler) ในสาขากลุ่มธุรกิจบริการ (Service Sector) และรางวัล บริษัทจดทะเบียนดีเด่น CSR Awards จากการประกวดรางวัล SET Awards ประจำปี 2552 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของดีแทคในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหนุนนำการพัฒนาสังคมไทย เพื่อให้ก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งสู่อนาคต.

About Author

shyboy

shyboy

Partners