ทุนบริหาร "เครื่องสีข้าวกล้องชุมชน" จังหวัดอุบลราชธานี หนึ่งในกิจกรรม "ทำดีเพื่อบ้านเกิด" โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค

โดย shyboy | 28 ธันวาคม 2552 เมื่อ 14:49 น. | อ่าน 17
ดีแทคเดินหน้าส่งเสริมให้เยาวชนผู้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดและชาวบ้านในชุมชนสร้างสรรค์โครงการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ล่าสุดมอบทุนอีก 120,000 บาทสนับสนุนการบริหาร โครงการเครื่องสีข้าวกล้องชุมชน

จากภาพ: นายพีระพงษ์  กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด เป็นผู้แทนโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคในการมอบทุน จำนวน 120,000 บาท แก่ น.ส. เพ็ญนภา  บูรณพล เยาวชนโครงการสำนึกรักบ้านเกิด รุ่น 7 จ.อุบลราชธานี เพื่อบริหารจัดการการทำโรงสีข้าวกล้องชุมชนบ้านแต้ใหม่ ต. หนองบก กิ่ง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โดยมี นายทนงฤทธิ์  แก้วมณีชัย นายอำเภอเหล่าเสือโก้กร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โรงสีข้าวกล้องชุมชน ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน ทำดีเพื่อบ้านเกิด โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค

 

ทุนบริหาร เครื่องสีข้าวกล้องชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

หนึ่งในกิจกรรม ทำดีเพื่อบ้านเกิด โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค

 

28 ธันวาคม 2552 – ดีแทคเดินหน้าส่งเสริมให้เยาวชนผู้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดและชาวบ้านในชุมชนสร้างสรรค์โครงการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ล่าสุดมอบทุนอีก 120,000 บาทสนับสนุนการบริหาร โครงการเครื่องสีข้าวกล้องชุมชน บ้านแต้ใหม่ ต. หนองบก กิ่ง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี เป็นการมอบทุน ทำดีเพื่อบ้านเกิด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 ของโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 

โครงการ เครื่องสีข้าวกล้องชุมชนบ้านแต้ใหม่ นำเสนอโดย น.ส. เพ็ญนภา  บูรณพล  เยาวชนโครงการสำนึกรักบ้านเกิด รุ่น 7 จ.อุบลราชธานี เป็นความร่วมมือของเยาวชนและพี่น้องในชุมชนที่คิดค้นขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านแห่งบ้านแต้ใหม่ ซึ่งมีประมาณ 115 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 725 คน สามารถผลิตข้าวกล้องเพื่อบริโภคภายในชุมชนได้เอง ชาวบ้านในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงจะได้รับประทานข้าวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ลดรายจ่ายในการเดินทางไปซื้อข้าวกล้องจากต่างถิ่น และสามารถเพิ่มพูนรายได้จากการนำข้าวกล้องเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำขนมจีนข้าวกล้องซึ่งเป็นอาชีพเสริมนอกฤดูกาลทำนาของชาวบ้าน นอกจากนี้ ข้าวกล้องที่ได้ยังสามารถขายได้ราคาสูงกว่าข้าวขาวปกติ มีกำไรที่ได้จากการขายข้าวมากขึ้น สามารถนำเงินมาพัฒนาหมู่บ้านได้เพิ่มอีกแนวทางหนึ่ง

 

นายพีระพงษ์  กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า จากหลักคิดของการนำเสนอโครงการที่เน้นในเรื่องความพอประมาณ มีเหตุผล การพึ่งพาตนเอง สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคจึงพิจารณามอบทุนสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อให้ชาวบ้านมีทุนสำหรับดำเนินโครงการ โดยดีแทคและสำนึกรักบ้านเกิดจะมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลการทำโครงการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแม่แบบสำหรับโครงการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเยาวชนของมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดต่อไป

 

โครงการเครื่องสีข้าวกล้องชุมชน เป็นโครงการที่กลุ่มแม่บ้านและชาวบ้านตั้งความหวังไว้เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชุมชนเพราะชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในโครงการ ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องสี เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชาวบ้านมีกำลังใจในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องต่อไป อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักข้าวกล้อง และเลือกรับประทานข้าวหรืออาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพส่งผลให้เยาวชนมีความฉลาดคิด ฉลาดทำ อันสืบเนื่องมาจากประโยชน์ที่ได้รับจากข้าวกล้องอีกด้วย

About Author

shyboy

shyboy

Partners