โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ทำดีเพื่อบ้านเกิดจังหวัดกาญจนบุรี มอบทุน "ทำดีเพื่อบ้านเกิดประจำปี 2552" ทุนที่ 2 ปล่อยพันธุ์ปลาหมุนเวียน 120,000 ตัว

โดย shyboy | 16 ตุลาคม 2552 เมื่อ 00:49 น. | อ่าน 20
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มอบทุน "ทำดีเพื่อบ้านเกิดประจำปี 2552" ทุนที่ 2 ปล่อยปลาเพื่อเป็นสัตว์น้ำหมุนเวียน เพิ่มความสมบูรณ์สู่แหล่งน้ำในชุมชน โดยเป็นโครงการที่นำเสนอโดยนางสาวธิดารัตน์ เชี่ยวชาญ เยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดรุ่นที่ 9 ร่วมมือกับชาวบ้านในหมู่บ้านตะเคียนงาม ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

15  ตุลาคม 2552 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มอบทุน ทำดีเพื่อบ้านเกิดประจำปี 2552” ทุนที่ 2 ปล่อยปลาเพื่อเป็นสัตว์น้ำหมุนเวียน เพิ่มความสมบูรณ์สู่แหล่งน้ำในชุมชน โดยเป็นโครงการที่นำเสนอโดยนางสาวธิดารัตน์ เชี่ยวชาญ เยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดรุ่นที่ 9   ร่วมมือกับชาวบ้านในหมู่บ้านตะเคียนงาม ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทำแผนฟื้นฟูระบบนิเวศน์วิทยาสิ่งแวดล้อมให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนเพื่อให้คนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงได้รับประโยชน์สุขร่วมกัน

ประเทศของเราจากอดีตถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับการเกษตร    และชุมชนเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีสื่อสาร  การคมนาคม ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์  แต่ยังคงมีบางพื้นที่ซึ่งการพัฒนาไม่ทั่วถึง ความต้องการปัจจัย 4 โดยเฉพาะอาหาร ยังเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิตโดยได้มาจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ที่ลดน้อยลงควบคู่ไปด้วย

ชุมชนจึงเกิดแนวคิดที่จะปล่อยปลาเพิ่มความสมบูรณ์สู่แหล่งน้ำและเพื่อให้ชาวบ้านได้มีความรู้ด้านการเลี้ยงปลาอย่างถูกวิธี ก่อให้เกิดความรัก ช่วยกันดูแลต่อไปสำหรับคนรุ่นหลัง ส่งเสริมชาวบ้านให้รู้จักวิธีเลี้ยงพืชน้ำแบบธรรมชาติเพื่อพึ่งตนเอง เช่นปลูกผักกระเฉดบริเวณรอบๆแหล่งน้ำ ผลผลิตที่ได้รับจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในชุมชนนั้นอีกด้วย

ระยะเวลาในการทำกิจกรรมประมาณ  8 เดือน โดยเน้นปล่อยปลาไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในชุมชน และบางส่วนเป็นการปล่อยปลาให้กับผู้ที่มีแหล่งน้ำและผู้ที่สนใจเลี้ยงปลา โดยปีแรกทยอยเก็บค่าใช้จ่ายกลับสู่โครงการ 50% และนำเงินจำนวนนั้นไปให้ผู้ที่สนใจรายใหม่ ปีต่อมาก็ยังเก็บจากผู้ที่อยู่ในโครงการชุดแรกจนกว่าจะครบวงเงิน

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทคกล่าวว่า ดีแทคพิจารณามอบทุนแก่กิจกรรมนี้ โดยดูจากความริเริ่มสร้างสรรค์ ความเป็นไปได้ ความพร้อมของชุมชน ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ซึ่งจากการพิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมสามารถพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องบนแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้มอบทุนสนับสนุนในการทำโครงการ 100,000 บาท สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมและเป็นรางวัลสำหรับทีม 20,000 บาท รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 120,000 บาท

พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดได้เป็นประธานเปิดโครงการโดยปล่อยพันธุ์ปลาต่างๆ เช่น นวลจันทร์ สวาย นิล ยี่สก ปลาดุก ลงสู่แหล่งน้ำในชุมชน เช่น บ่อโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม เขื่อนตะเคียนงาม อ่างน้ำและบ่อธรรมชาติในหมู่บ้าน   ซึ่งงวดแรกได้มีการปล่อยพันธุ์ปลาไปทั้งสิ้นจำนวน 120,000 ตัว และเมื่อปลาโตขึ้นนอกจากเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนงามและชาวบ้านในหมู่บ้านจะได้บริโภคปลาเป็นอาหารแล้ว ชาวบ้านยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อนำต้นทุนคืนมาจัดสรรในการซื้อพันธุ์ปลาเพื่อหมุนเวียนให้กับพี่น้องรายอื่นๆ ต่อไป ดังนั้นกิจกรรมที่จัดขึ้นนอกจากจะสามารถช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับหมู่บ้านแล้วยังช่วยเสริมสร้างรายได้เพิ่มความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรในชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

ที่ดีแทคจัดโครงการ ทำดีเพื่อบ้านเกิด ปีนี้เป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดสนามให้เยาวชนทั่วประเทศที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดทั้ง 999 คน ได้คิดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน เป็นการเรียนจากตำราและฝึกฝนด้วยประสบการณ์ชีวิตในเวลาเดียวกัน โดยปีนี้มอบทุนทั้งหมด 4 กิจกรรม.

About Author

shyboy

shyboy

Partners