เอชพีนำเสนอชุดเครื่องมือประเมินผลรุ่นใหม่ HP Adaptive Infrastructure Maturity Model ช่วยลดความเสี่ยงในการบริหารศูนย์ข้อมูลของภาคธุรกิจ

โดย shyboy | 9 ตุลาคม 2552 เมื่อ 10:09 น. | อ่าน 6
เอชพีเปิดตัวโซลูชั่น HP Adaptive Infrastructure Maturity Model (AIMM) รุ่นใหม่แห่งยุคอนาคต ประกอบด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ชุดเครื่องมือประเมินผล เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในเทคโนโลยีและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์ตรงตามความต้องการของธุรกิจอย่างแท้จริง

กรุงเทพฯ 8 ตุลาคม 2552 – เอชพีเปิดตัวโซลูชั่น HP Adaptive Infrastructure Maturity Model (AIMM) รุ่นใหม่แห่งยุคอนาคต ประกอบด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและชุดเครื่องมือประเมินผล เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในเทคโนโลยีและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์ตรงตามความต้องการของธุรกิจอย่างแท้จริง 

 

โซลูชั่น AIMM ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลทั้งหมดของศูนย์ข้อมูลแบบเจาะลึก ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่ได้จากเกณฑ์การวัดมาตรฐาน และตัวอย่างวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งได้จากการประมวลข้อมูลของบริษัทวิจัยต่างๆ มากกว่า 75,000 ข้อมูล

 

โซลูชั่น AIMM นำเสนอชุดเครื่องมือการประเมินผล 2 ชุด ได้แก่ HP AIMM Express และ HP AIMM Preview ที่พัฒนาต่อยอดจากระเบียบวิธีที่ผ่านการทดสอบแล้วประกอบกับความเชี่ยวชาญทางด้านศูนย์ข้อมูลของเอชพี เพื่อเจาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็กและพันธมิตรผู้แทนจำหน่ายของเอชพี

 

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศหรือซีไอโอในปัจจุบันต่างเผชิญกับกระแสกดดันถึงบทพิสูจน์อนาคตศูนย์ข้อมูลขององค์กรว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มีอยู่นั้นสามารถรองรับกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เอชพีจึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงตัวอย่างวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ตลอดจนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านศูนย์ข้อมูลของเอชพีได้อย่างสะดวก

 

นีล แคลปเปอร์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป หน่วยธุรกิจเซิร์ฟเวอร์และระบบสำรองข้อมูลระดับองค์กร เอชพี เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น กล่าวว่า “ลูกค้าต้องการความมั่นใจว่า ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลของตนจะต้องสามารถตอบรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เป็นอย่างดี ควบคู่กับมีความพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โซลูชั่น AIMM ของเอชพีจะช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดลำดับความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งทำให้ลูกค้ามั่นใจว่า การลงทุนอย่างต่อเนื่องของตนเป็นการลงทุนที่มีข้อมูลสนับสนุนที่เชื่อถือได้และถูกต้องตรงตามมาตรฐานศูนย์ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดจากการเก็บรวมรวมมาเป็นระยะเวลานานแล้ว

 

โซลูชั่นใหม่ดังกล่าวของเอชพีเป็นการพัฒนาต่อยอดจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่รวบรวมจากการทำเวิร์คช้อป รวมทั้งจากรายงานผลการใช้งานเฉพาะด้าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้โซลูชั่นใหม่ๆ และลงทุนติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่ตรงตามความต้องการเฉพาะทางของธุรกิจตนเอง ทั้งยังช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสังคมออนไลน์ ภายใต้การสนับสนุนของโซลูชั่น AIMM และเว็บไซต์ Connect (www.connect-community.org) ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ออนไลน์ของกลุ่มผู้ใช้งานประเภทธุรกิจของเอชพี ส่งผลให้ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด และเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์จริงจากการใช้งานศูนย์ข้อมูล

 

มร. ไมค์ รี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ สายการบินเซ้าธ์แอฟริกัน หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปโซลูชั่น AIMM กล่าวว่ากิจกรรมเวิร์คช้อปโซลูชั่น AIMM นับเป็นการฝึกหัดที่มีประสิทธิผลและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างถูกต้องยิ่งขึ้น ทั้งยังให้ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไอทีที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังทำให้เรามีเข้าใจยิ่งขึ้นว่าเราควรต้องปรับแผนธุรกิจของเราอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้มากที่สุด”

 

โซลูชั่น AIMM ใช้วัดผล 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม ชุดเครื่องมือการบริหารจัดการและกระบวนการ วัฒนธรรมองค์กรและพนักงาน  รวมทั้งความต้องการ อุปทาน และกฎหมายกำกับดูแลระบบไอที ฐานข้อมูลของชุดเครื่องมือประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ อาทิ การประหยัดพลังงาน การใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด  และผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานปัจจุบัน ซึ่งมีอยู่ในตลาดกว่า 1,500 รายในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต บริการทางการเงิน ภาครัฐ การสื่อสาร สื่อและบันเทิง

 

โซลูชั่นเสริมประกอบการตัดสินใจเลือกใช้งาน 
เอชพีขยายฟังก์ชั่นการทำงานของโซลูชั่น
AIMM ออกเป็น 2 ชุดเครื่องมือใหม่ ได้แก่ HP AIMM Express และ HP AIMM Preview

– AIMM Express: สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น โดยพันธมิตรผู้จำหน่ายของเอชพีจะทำงานร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาระบบประเมินผล
การทำงานของศูนย์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน
พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และเปิดให้คำปรึกษาหารือแก่ลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า

– AIMM Preview: ช่วยลูกค้าให้สามารถทดลองใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น นอกจากนี้
ด้วยการทำสำเนาข้อมูล
Snapshot แบบออนไลน์ ลูกค้าจะสามารถประเมินผลความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นกับธุรกิจที่จะได้จากการใช้งานเครื่องมือ AIMM Preview แบบสมบูรณ์
ผู้ที่สนใจสามารถ
เข้าใช้บริการบนระบบออนไลน์ของ AIMM Preview ได้ที่ www.hp.com/go/aimmpreview

About Author

shyboy

shyboy

Partners