โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มอบทุนการศึกษา 5,168,000 บาท แก่เยาวชนโครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน ประจำปี 2552

โดย shyboy | 30 กันยายน 2552 เมื่อ 11:49 น. | อ่าน 55
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด เดินทางทั่วทุกภาคมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในโครงการ ฯ ประจำปี 2552 รวม 5,168,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้การศึกษาเยาวชนในโครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่อง

30 กันยายน 2552 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด เดินทางทั่วทุกภาคมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในโครงการ ฯ ประจำปี 2552 รวม 5,168,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้การศึกษาเยาวชนในโครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทค เปิดเผยว่าการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศครั้งนี้เป็นเป็นปีที่ 11 ปัจจุบันมีเยาวชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ได้รับทุนการศึกษาจากดีแทคที่มอบให้ผ่านทางมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด จำนวนทั้งสิ้น 999 คน จาก 12 รุ่น โดยเป็นเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศทุกจังหวัด แต่ละคนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา จนจบปริญญาตรี โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ทุนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6,000 บาท และทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 20,000 บาท

 

ปัจจุบัน มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดมีบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทั้งสิ้น 7 รุ่น และยังมีเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถึงระดับ ปริญญาตรี อีกจำนวน 5 รุ่น โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในโครงการที่เหลือทั้งหมดอย่างต่อเนื่องจนจบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนด้านการดำเนินงานจากโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ซึ่งนอกจากจะมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว ยังได้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั่วประเทศหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

 

กิจกรรม ค่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อเสริมศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

กิจกรรม ทำดีเพื่อบ้านเกิด ส่งเสริมให้เยาวชนในโครงการ ฯ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองร่วมกับชุมชนปัจจุบันดำเนินงานไปแล้ว 6 โครงงาน เช่น โรงสีข้าวชุมชน การพัฒนาบึงปลาเน่า เป็นต้น

กิจกรรม รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นที่มีความสามารถด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเกษตรกรอื่นๆ ในการนำแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จ สามารถแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่ผู้อื่น เพื่อทำให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านเกษตรกร รวมถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 123 คน

โครงการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร บริการเสริมดีๆ ที่ดีแทคร่วมมือกับมูลนิธิฯ และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้ สเตชั่น ส่งข้อมูลข่าวสารด้านเกษตรกรรม และความรู้ดีๆ แก่เกษตรกรทั่วประเทศผ่านทาง SMS ทุกวัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

About Author

shyboy

shyboy