ความคิดเห็นของดีแทค ต่อร่างสรุปข้อสนเทศ การจัดสรรคลื่นความถี่ IMT หรือ 3G and beyond ย่านความถี่ 1920-1980/ 2110-2170 MHz

โดย shyboy | 28 กันยายน 2552 เมื่อ 18:46 น. | อ่าน 17
ความคิดเห็นของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อร่างสรุปข้อสนเทศ (Draft Information Memorandum) การจัดสรรคลื่นความถี่ IMT หรือ 3G and beyond ย่านความถี่: 1920-1980/ 2110-2170 MHz

28 กันยายน 2552ความคิดเห็นของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อร่างสรุปข้อสนเทศ (Draft Information Memorandum) การจัดสรรคลื่นความถี่ IMT หรือ 3G and beyond ย่านความถี่: 19201980/ 21102170 MHz

1.       คลื่นความถี่ที่จะจัดสรร

1.1       ความเหมาะสมในการกำหนดให้ผู้ประมูลแต่ละราย สามารถได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3G เพียงหนึ่งใบ

                        ความคิดเห็น: บริษัทฯ เห็นว่าการกำหนดเงื่อนไขที่ให้ผู้ประมูลแต่ละรายสามารถได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3G เพียงรายละ 1 ใบนั้นเป็นวิธีการที่เหมาะสมแล้ว เพราะเป็นการป้องกันการผูกขาดการแข่งขันและป้องกันการกักตุนคลื่นความถี่ ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการโดยผู้ประกอบการในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ

2.       ข้อกำหนดคุณสมบัติขั้นแรก (Pre-qualification)

          2.1      ข้อกำหนดคุณสมบัติ

                      1)         ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT หรือ 3G and beyond ในย่านความถี่หลัก (19201980 MHz/ 21102170 MHz) ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในเชิงการถือหุ้นหรืออำนาจควบคุมควรจะมีสิทธิในการเข้าร่วมรับการจัดสรรใบอนุญาตดังกล่าวหรือไม่

                                    ความคิดเห็น: บริษัทฯ เห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT หรือ 3G and beyond ในย่านความถี่หลัก (19201980 MHz/ 21102170 MHz) ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในเชิงการถือหุ้นหรืออำนวจควบคุมไม่ควรีสิทธิเข้าร่วมรับการจัดสรรใบอนุญาต ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น

                        2)         แนวทางพิจารณาการเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีผลประโยชน์ร่วมกันจากความสัมพันธ์ในเชิงของการเป็นเจ้าของและความสัมพันธ์ในเชิงของอำนาจในการบริหารตามกฎหมายไทย

                                    ความคิดเห็น: บริษัทฯ เห็นว่าแนวทางพิจารณาในหลักการดังกล่าวมีความเหมาะสม เพราะเป็นการป้องกันการสมยอมในการเสนอราคาซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเสรีและเป็นธรรม (ฮั้ว) อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัจจุบัน กทช. ยังไม่ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาความสัมพันธ์ในเชิงของการเป็นเจ้าของ — ในแบบฟอร์ม 4 นั้น กทช. ยังไม่ได้ระบุสัดส่วนการถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญซึ่ง กทช. จะใช้ในการพิจารณาการมีความสัมพันธ์ในเชิงของการเป็นเจ้าของ บริษัทฯ จึงขอแสดงความเห็นว่า กทช. ไม่ควรนำเรื่องการถือหุ้นในสัดส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญมาพิจารณา เนื่องจากการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่สอดคล้องกับหลักสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัทซึ่งมีหุ้นอันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวสามารถซื้อขายได้โดยเสรี

                        3)         ข้อกำหนดหลักของกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติขั้นแรก (pre-qualification) เหมาะสมหรือไม่ ควรมีข้อกำหนดใดเพิ่มเติมหรือไม่

                                    ความคิดเห็น: บริษัทฯ เห็นด้วยกับข้อกำหนดหลักของกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติขั้นแรกเพราะเปิดกว้างให้ผู้ที่มีศักยภาพเข้าร่วมการประมูลและสามารถแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน

                                    นอกจากนี้ ในแบบที่ 6 คำรับรอง ซึ่งระบุว่า กทช. คงไว้ซึ่งอำนาจในการคัดผู้ขอรับใบอนุญาตออกหาก กทช. เห็นว่า 1) การที่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้นได้รับใบอนุญาตอาจเป็นผลเสียต่อความมั่นคงของประเทศ หรือ 2) ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมต่อการเป็นผู้รับใบอนุญาตนั้น บริษัทฯ เห็นว่าการจะตัดสิทธิผู้ขอรับใบอนุญาตรายใดออกจากการประมูลควรจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจน  ซึ่งในกรณีนี้ กทช. ก็ได้กำหนดไว้แล้วในเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล ดังนั้น หากผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อสนเทศ และมิได้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนดของข้อสนเทศ  ผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าวก็มิสมควรที่จะถูกตัดสิทธิใด ๆ ในการเข้าร่วมการประมูล  การสงวนสิทธิไว้อย่างกว้าง ๆ เช่นนี้ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลมิได้จำกัดเฉพาะที่กำหนดไว้ในหัวข้อเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลเท่านั้น  แต่อาจรวมถึงกรณีอื่น ๆ ซึ่งมิได้เปิดเผยชัดเจนไว้ล่วงหน้า ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตไม่อาจทราบได้  ดังนั้น  เพื่อความสอดคล้องกับหลักการจัดสรรคลื่นความถี่โดยการประมูล บริษัทใคร่ขอให้ กทช. ตัดข้อความในวรรค 3 ของแบบที่ 6 คำรับรองออก

                        4)         การใช้เกณฑ์การตัดสินคุณสมบัติขั้นแรก (pre-qualification) ซึ่งจะใช้เกณฑ์ "ผ่านไม่ผ่าน" (pass-fail) โดยไม่มีการจัดลำดับคะแนน (ranking)

                                    ความคิดเห็น: บริษัทฯ เห็นด้วยกับการใช้เกณฑ์ดังกล่าว

                        5)         ควรมีการกำหนดโควต้า (set aside) การจัดสรรคลื่นความถี่เป็นการเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการ (ผู้ประกอบการรายใหม่, ผู้ประกอบการคนไทย, ผู้ประกอบการที่เป็นรัฐวิสาหกิจ) หรือไม่

                                    ความคิดเห็น: บริษัทฯ เห็นด้วยกับวิธีการประมูลที่ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายจะต้องแข่งขันอย่างเสมอภาคและโปร่งใส โดยคลื่นความถี่ 3G ควรจะมีการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ให้มูลค่าของคลื่นความถี่มากที่สุด  มิควรมีการเลือกปฏิบัติซึ่งจะเป็นการทำลายวัตถุประสงค์ของวิธีการประมูลและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่

2.2      หลักประกันทางการเงิน

            1)         การกำหนดระดับของหลักประกันทางการเงินควรจะเท่ากับ reserve price (starting price) หรือไม่

                                    ความคิดเห็น: บริษัทฯ เห็นด้วยกับการกำหนดระดับของหลักประกันทางการเงินเท่ากับ Reserve price เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ประมูลมีความมุ่งมั่นและพร้อมให้บริการหากเป็นผู้ชนะการประมูล

3.       เงื่อนไขในการอนุญาต

3.1      ระยะเวลาการอนุญาต

                        1)         ระยะเวลาการอนุญาตที่เหมาะสม เมื่อคำนึงถึงระยะเวลาที่เพียงพอและคุ้มค่าต่อการลงทุนของผู้ประกอบกิจการ การพัฒนาของเทคโนโลยี และปัจจัยอื่นๆ (โปรดระบุ)

                                    ความคิดเห็น: บริษัทฯ เห็นด้วยกับหลักการที่ว่า ระยะเวลาการอนุญาตควรคำนึงถึงระยะเวลาที่เพียงพอและคุ้มค่าต่อการลงทุนของผู้ประกอบกิจการ การพัฒนาของเทคโนโลยี และปัจจัยอื่นๆ

                                    แต่อย่างไรก็ดี ตามที่ร่างสรุปข้อสนเทศกำหนดระยะเวลาการอนุญาตไว้เพียง 15 ปีนั้น บริษัทฯ เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นไป และเสนอว่าระยะเวลาการอนุญาตที่เหมาะสมคือ 20 ปี โดยคำนึงถึงเงินลงทุนในการพัฒนาระบบสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G จำนวนมหาศาล ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่เพียงพอและคุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งนี้ ระยะเวลา 20 ปีดังกล่าวสอดคล้องกับเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ที่มีระยะเวลาใบอนุญาต 20 ปี ซึ่ง กทช. ได้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามรายใหม่มาแล้วจำนวนหลายรายจึงควรใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนเงินลงทุนแล้ว การลงทุนของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่ให้บริการประเภทอื่นๆ ก็ไม่ได้มีการลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลมากเท่ากับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3G ซึ่งต้องสำรองและใช้เงินจำนวนมากที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตายตัว (fixed significant costs) สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ล่วงหน้าและการปฏิบัติตามแผนงานเงื่อนไขการ Roll out

          3.2      เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (IMT หรือ 3G and beyond)

                   1)       เงื่อนไขการให้บริการทั่วประเทศ (Roll out obligation)

                   1.1)      การกำหนดเงื่อนไข Roll out เพื่อสนับสนุนให้เกิดการให้บริการ 3G and beyond อย่างทั่วถึงนั้น ควรกำหนดเป็นค่าร้อยละของจำนวนประชากร (Population Coverage) หรือร้อยละของพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์ (Geographic Coverage) หรือใช้ค่าร้อยละของตัวแปรทั้งสองอย่างร่วมกัน (Population & Geographic Coverage)

                             ความคิดเห็น: บริษัทฯ เห็นว่าการกำหนดเงื่อนไข Roll out ควรกำหนดเป็นค่าร้อยละของจำนวนประชากร (Population Coverage) ซึ่งพิจารณาจากจำนวนความหนาแน่นของประชาชนและความต้องการของประชากรในแต่ละท้องที่เป็นหลัก ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้บริการทั่วประเทศที่ครอบคลุมพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์ (Geographic Coverage) นั้นได้ถูกกำหนดไว้อยู่แล้วตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3G อีก

                        1.2)      เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีการให้บริการจริง ในการกำหนดเงื่อนไขการ Roll out ควรจะกำหนดเป้าหมายแรกของ Roll out เป็นเท่าไร ภายในระยะเวลาเท่าใด

                             ความคิดเห็น: บริษัทฯ เห็นว่าควรกำหนดให้เป้าหมายแรกเท่ากับร้อยละ 50 ของจำนวนประชากร ภายในระยะเวลา ๓ ปี

                        1.3)      เพื่อให้การให้บริการ 3G and beyond เป็นไปอย่างทั่วถึง ในการกำหนดเงื่อนไขการ Roll out ควรจะกำหนดเป้าหมายสุดท้ายของการ Roll out เป็นเท่าไร ภายในระยะเวลาเท่าใด

                             ความคิดเห็น : บริษัทฯ เห็นว่าควรกำหนดเป็นจำนวนร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรภายในระยะเวลา 6 ปี

                        2)       การแบ่งแยกบัญชี (Accounting Separation)

                   2.1)      เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่เพื่อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G and beyond เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของ กทช. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ควรจะกำหนดให้มีเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการให้มีการจัดทำ Accounting Separation สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (IMT หรือ 3G and beyond)

ความคิดเห็น: บริษัทฯ เห็นว่า เรื่องการแยกบัญชีนั้นควรพิจารณาในภาพรวมของอุตสาหกรรมอันเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาแยกต่างหากซึ่ง กทช. ก็ดำเนินการอยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่ควรนำมาเป็นเงื่อนไขเป็นการเฉพาะสำหรับการให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3G

                        2.2)      ควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการ 2G รายเดิมที่ต้องการเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ IMT หรือ 3G and beyond ทำการแบ่งแยกในเชิงกฎหมาย (legal separation) หรือการแบ่งแยกในรูปแบบอื่นๆ เช่น Functional Separation หรือ Structural Separation หรือไม่

ความคิดเห็น: บริษัทฯ เห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในเรื่องนี้ เนื่องจากหากมีเงื่อนไขข้อกำหนดคุณสมบัติขั้นแรกที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น หรือมีข้อกำหนดที่ไม่อาจดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่จำกัด จะส่งผลกระทบต่อผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมการประมูลที่อาจจะไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้

                        3)       การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infrastructure Sharing)

                   3.1)      เพื่อส่งเสริมให้เกิดบริการ 3G and beyond รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อให้มีบริการดังกล่าวในพื้นที่ชนบทด้วยต้นทุนที่น้อยลงของผู้ใช้บริการ กทช. ควรกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้บังคับการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน แทนการปล่อยให้ผู้ให้บริการเจรจากันเองบนพื้นฐานของความสมัครใจหรือไม่

                                    ความคิดเห็น: บริษัทฯ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวคิดในการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน โดยกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับผู้ประกอบการทุกราย รวมทั้งผู้ได้รับสัมปทานทั้งจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นควรให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันในทุกพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค โดยไม่จำกัดแต่เพียงเฉพาะในพื้นที่ชนบทเท่านั้น ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการดำเนินการที่ซ้ำซ้อน ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและผู้ให้บริการสามารถจัดให้บริการได้โดยเร็ว และเพื่อที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3G จะมั่นใจได้ว่าจะสามารถจัดให้บริการตามข้อกำหนด Roll out ได้

                   4)       Wholesale access สำหรับ MVNO

                   4.1)      กทช. ควรกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต IMT หรือ 3G and beyond เปิดโครงข่ายให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะให้บริการลักษณะของ MVNO เช่าใช้เพื่อให้บริการหรือไม่

                                    ความคิดเห็น: บริษัทฯ เห็นว่าการเปิดโครงข่ายให้ MVNO เช่าใช้บริการควรจะเป็นไปด้วยความสมัครใจโดยการเจรจาทางธุรกิจและภายใต้เงื่อนไข RAND ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาด

                        4.2)      ควรกำหนดข้อบังคับให้ผู้รับใบอนุญาตเปิดโครงข่าย (open wireless access) เพื่อให้ MVNOเช่าใช้เพื่อให้บริการของตนหรือไม่ และจะกำหนดอัตราส่วนเป็นอย่างไร

                                    ความคิดเห็น: บริษัทฯ มีความเห็นเช่นดียวกับข้อ 4.1 ข้างต้น คือไม่ควรกำหนดมาตรการบังคับเพราะมีผลกระทบต่อการลงทุนและอาจเป็นการลดแรงจูงใจในการขยายโครงข่ายเพิ่มเติม

            4.       การชำระค่าธรรมเนียมการประมูล

                   4.1       การจ่ายค่าใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ IMT หรือ 3G and beyond ควรใช้วิธีใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ

                        (1)        การชำระเงินค่าประมูลแบบการชำระล่วงหน้าทั้งหมด (upfront payment)

                        (3)        การชำระเงินค่าประมูลแบบแบ่งจ่ายเป็นรายงวด (installment payment) งวดละเท่าๆ กัน

                        (3)        แบบผสมระหว่าง (1) และ (2)

            ความคิดเห็น: บริษัทฯ เห็นว่าการชำระเงินค่าประมูลแบบ (1) (การชำระเงินค่าประมูลแบบการชำระล่วงหน้าทั้งหมด (upfront payment)) เป็นเงื่อนไขที่ยอมรับได้สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ 3G ของประเทศไทย

            5.       กำหนดระยะเวลาของกระบวนการประมูล

                      5.1       กำหนดเวลาในขั้นตอนต่างๆ กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและมีเวลาเพียงพอต่อการดำเนินการของผู้ที่จะเข้าร่วมการประมูลหรือไม่ ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร หรือไม่

                                    ความคิดเห็น: บริษัทฯ ไม่มีข้อขัดข้องตามกำหนดเวลาในขั้นตอนต่างๆ ตามที่ระบุในร่างสรุปข้อสนเทศ และขอให้ กทช. เร่งรัดดำเนินการประมูลคลื่นความถี่และให้ใบอนุญาตโดยเร็ว รวมทั้งเร่งรัดการออกประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G โดยเร็ว

            6.       กระบวนการประมูล

                   6.1      กระบวนการประมูลกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมหรือไม่

                                    ความคิดเห็น: บริษัทฯ เห็นว่า เพื่อความโปร่งใส ควรเปิดโอกาสให้สาธารณชนสามารถร่วมรับชมการประมูล โดยการแสดงผลสถานะการประมูล ณ สำนักงาน กทช. หรือถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

                        6.2       คำอธิบายเพียงพอต่อการทำความเข้าใจหรือไม่

                                    ความคิดเห็น: บริษัทฯ เห็นว่าคำอธิบายเพียงพอต่อการเข้าใจ

            7.       การส่งเสริมการแข่งขัน

                   7.1 ควรมีการกำหนดเงื่อนไขการให้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ (Domestic Roaming) สำหรับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3G หรือไม่

                                    ความคิดเห็น: บริษัทฯ เห็นด้วยกับการกำหนดเงื่อนไข Domestic Roaming เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนโดยไม่จำเป็น

                        7.2       ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำกับดูแล เพื่อให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมในการให้บริการ 3G and beyond

                             ความคิดเห็น: บริษัทฯ ขอเสนอให้ กทช. ประกาศกำหนดอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (IC) สำหรับอุตสาหกรรม และมีเงื่อนไขและมาตรการบังคับให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งประจำที่และเคลื่อนที่ ทุกราย รวมทั้งผู้รับสัมปทานจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ต้องเข้าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามเงื่อนไขในประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ประกาศ IC) ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่าการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ให้บริการทุกรายโดยมีการชำระค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายที่สะท้อนต้นทุนเป็นพื้นฐานของการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม และเป็นหลักประกันคุณภาพการให้บริการที่ประชาชนผู้ใช้บริการพึงได้รับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอให้ กทช. สร้างความชัดเจนในสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับสัมปทานในการปฏิบัติตามประกาศ IC รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งหากยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมในการให้บริการ 3G and beyond

            8.       ข้อเสนอแนะอื่นๆ สำหรับการจัดสรรคลื่นความถี่ในย่าน 2.1 GHz (1920-1965/2110–2155 MHz)

                   ความคิดเห็น: ข้อเสนอแนะของบริษัทฯ มีดังนี้

                        8.1       บริษัทฯ ขอเสนอให้ กทช. ประกาศแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ในย่านความถี่ 2.1 GHz ก่อนการประมูล

                        8.2       บริษัทฯ ขอเสนอให้ กทช. กำหนดในเงื่อนไขใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและบริการใดก็ได้ (Technology and Service Neutrality) เพื่อความยืดหยุ่นในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและปรับปรุงรูปแบบบริการในอนาคต

                        8.3       บริษัทฯ เห็นว่า เงื่อนไขใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการสำหรับผู้พิการ ซึ่งกำหนดให้ผู้ได้รับใบใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3G จะต้องจัดหาอุปกรณ์โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เครื่องช่วยที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริโภคที่พิการทางการได้ยินโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มนั้น เป็นข้อกำหนดที่ไม่ชัดเจนและเปิดกว้างเกินไป ทั้งนี้ ควรพิจารณาความเหมาะสมว่าสมควรจัดสรรใช้เงินจากกองทุน USO มาสนับสนุนหรือไม่ 

                        8.4       ข้อกำหนดว่าด้วยการชดเชยความเสียหายควรให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย ไม่ควรกำหนดเป็นเงื่อนไขการให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3G

                        8.5        บริษัทฯ ขอทราบความชัดเจนในประเด็นดังต่อไปนี้

                                    (ก)        บริษัทฯ ใคร่ขอให้ กทช. ประกาศ Reserve Price โดยเร็ว เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายอาจต้องใช้ระยะเวลาในการขออนุมัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความล่าช้าในการประกาศ Reserve Price อาจเป็นการสร้างอุปสรรคในการเข้าร่วมประมูลแก่ผู้รับใบอนุญาตบางราย

                                    (ข)        รายละเอียดวิธีการคำนวณค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอิงวิธีการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนแบบ Long Run Incremental Cost (LRIC) ทั้งในกรณีของค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม, ค่า Roaming, ค่าเช่าวงจรเชื่อมโยง (transmission) เป็นต้น

                                    (ค)       บริษัทฯ ใคร่ขอให้ กทช. กำหนดแนวนโยบายที่ชัดเจน หากปรากฎว่าผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนั้นมีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนใบอนุญาต 4 ใบที่ กทช. นำออกประมูลในครั้งนี้

                                    (ง)        บริษัทฯ ใคร่ขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3G ว่าสามารถต่ออายุได้หรือไม่ และจะดำเนินการอย่างไร และมีการคิดค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (Renewal Fee) หรือไม่

                                    (จ)        เนื่องจากผู้สนใจเข้าร่วมประมูล (เช่น บริษัทฯ) ต่างต้องจัดเตรียมแผนการลงทุน  ของตน ซึ่งปัจจุบันแผนการลงทุนนั้นไม่สามารถสรุปให้ชัดเจนได้เนื่องจากปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งนอกเหนือจากปัจจัยเรื่องความไม่แน่นอนของประกาศ กทช. ว่าด้วยการร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันแล้ว  ยังมีปัจจัยความไม่แน่นอนอื่น ๆ อีกเช่น ค่าคลื่นความถี่ (ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ กทช. ได้หยิบยกประเด็นเรื่องความเหมาะสมของราคาคลื่นความถี่ในปัจจุบัน) และค่า USO ซึ่งผู้ลงทุนย่อมต้องการความแน่นอนในด้านของต้นทุน ดังนั้น บริษัทฯ ใคร่ขอให้ กทช. ช่วยสร้างความชัดเจนเพื่อทำให้ผู้ลงทุนสามารถคาดการณ์จำนวนเงินลงทุนที่เหมาะสมได้ก่อนการประมูล

            9.       ร่างแบบคำขอ

          ความคิดเห็น: บริษัทฯ ได้พิจารณาร่างแบบคำขอรับใบอนุญาตสำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT หรือ 3G and beyond แล้ว เห็นว่าควรแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ผู้เข้าร่วมประมูลจะพึงปฏิบัติตามได้ โดยคำนึงถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและข้อจำกัดในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จึงขอเสนอความคิดเห็นต่อร่างแบบคำขอรับใบอนุญาตมาโดยสรุปดังนี้

บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างจัดทำข้อเสนอแก้ไขร่างแบบคำขอในรายละเอียด ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ บริษัทฯจะนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต่อไป

                        อนึ่ง วัตถุประสงค์ของแบบคำขอแบบที่ 4 บริษัทเห็นว่าแบบที่ 4 มีวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นว่าเพื่อตรวจสอบว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีความเกี่ยวโยงกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นหรือไม่  และมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิในคลื่นความถี่หลักของ IMT-2000 (2.1 GHz band) หรือไม่ ตามที่ระบุไว้ในร่างสรุปข้อสนเทศหน้า 32 ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าควรระบุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ลงในแบบที่ 4 ให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจของผู้ขอรับใบอนุญาต

About Author

shyboy

shyboy

Partners