JTS พร้อมเปิดให้บริการโทรศัพท์สาธารณชนบทในระบบ "USO" ในพื้นที่หมู่บ้านทุรกันดาร 10 หมู่บ้าน 20 จุด

โดย shyboy | 16 กันยายน 2552 เมื่อ 17:03 น. | อ่าน 18
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JTS พร้อมเปิดให้บริการโทรศัพท์สาธารณะชนบท หนึ่งในโครงการนำร่องด้านการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง (Universal Service Obligation USO) ร่วมกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช) จำนวน 10 หมู่บ้าน 20 จุด ที่พร้อมรองรับการให้บริการระบบอินเทอร์เนตพื้นฐาน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JTS พร้อมเปิดให้บริการโทรศัพท์สาธารณะชนบท หนึ่งในโครงการนำร่องด้านการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง (Universal Service Obligation USO) ร่วมกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช) จำนวน 10 หมู่บ้าน 20 จุด ที่พร้อมรองรับการให้บริการระบบอินเทอร์เนตพื้นฐาน

         

นาย ธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะให้บริการโทรศัพท์สาธารณะและระบบอินเทอร์เน็ตพื้นฐานในชนบทที่ห่างไกล ในโครงการนำร่องด้านการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง (Universal Service Obligation USO) เป็นรายแรกในประเทศไทย ที่ร่วมกับทางคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช) โดยมีการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะพร้อมระบบการให้บริการอินเทอร์เนตพื้นฐานแล้ว จำนวน 10 หมู่บ้าน 20 จุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช) กล่าวเสริมว่า การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม หรือ USO นั้น เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้ติดต่อสื่อสาร ตลอดจนรับทราบข่าวสารได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีในด้านอื่นๆตามมา เช่น เพิ่มโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ การสาธารณสุข การประกอบอาชีพ เป็นต้น ซึ่งทาง กทช ตระหนักดีถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ริเริ่มให้เกิดโครงการจัดจ้างติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะในชนบท พร้อมระบบอินเตอร์เน็ตพื้นฐาน ใน 10 หมู่บ้าน ซึ่งจะเป็นโครงการนำร่อง และเป็นกรณีศึกษา เพื่อจะนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุง และขยายการให้บริการไปในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

 

ในการเปิดตัว การให้บริการโทรศัพท์สาธารณะในครั้งนี้ JTS มีการลงนามในสัญญากับ กทช ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2551 หลังจากนั้นได้ดำเนินการออกแบบติดตั้งวางระบบและพัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จ มีการส่งมอบงานที่สมบูรณ์ตามจุดต่างๆ ให้กับทาง กทช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ บ้านโนนเจริญ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในอนาคตเชื่อว่าทาง กทช จะมีการขยายจุดให้บริการโทรศัพท์สาธารณชนบทไปตามพื้นที่ทุรกันดารต่างๆ ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า JTS จะมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพทางด้านการสื่อสาร ให้กับสังคมในชนบทร่วมกับ กทช มากยิ่งขึ้นด้วย นายธีรศักดิ์ กล่าว

About Author

shyboy

shyboy

Partners