บำบัดบึงปลาเน่า กิจกรรมแรกที่ได้ทุน 120,000 บาท โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค นำวิถีชุมชนสู่เศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูระบบนิเวศน์วิทยาและรักษาสิ่งแวดล้อม

โดย shyboy | 11 กันยายน 2552 เมื่อ 16:36 น. | อ่าน 20
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มอบทุน "ทำดีเพื่อบ้านเกิดประจำปี 2552" สนับสนุนเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดดำเนินโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมบริเวณบึงปลาเน่า ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นทุนแรกในปีนี้ซึ่งดีแทคมอบแก่เยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดที่ส่งโครงการเข้ามารับการพิจารณาทุนภายใต้กิจกรรม "ทำดีเพื่อบ้านเกิดปีที่ 2"

11 กันยายน 2552 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค มอบทุน ทำดีเพื่อบ้านเกิดประจำปี 2552” สนับสนุนเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดดำเนินโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมบริเวณบึงปลาเน่า ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นทุนแรกในปีนี้ซึ่งดีแทคมอบแก่เยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดที่ส่งโครงการเข้ามารับการพิจารณาทุนภายใต้กิจกรรม ทำดีเพื่อบ้านเกิดปีที่ 2”

 

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์วิทยาสิ่งแวดล้อมบริเวณบึงปลาเน่า นำเสนอโดย นายศักดิ์ชาย ทองลา เยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดรุ่นที่ 12  ซึ่งได้ร่วมมือกับชาวบ้านในตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทำแผนฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาบริเวณบึงปลาเน่าให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์เหมือนแต่ก่อน เพื่อให้คนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงได้รับประโยชน์สุขร่วมกัน

 

บึงปลาเน่าเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ประมาณ 82 ไร่  ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลศรีภิรมย์  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  ชื่อบึงปลาเน่าเป็นที่รู้จักกันของชาวบ้านตั้งแต่เมื่อ  50  ปีมาแล้ว  ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้เล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว  เนื่องด้วยในบึงเต็มไปด้วยน้ำที่ใสสะอาด มีปลาอาศัยอยู่จำนวนมาก และตอนเย็นชาวบ้านมักจะพาลูกหลานไปว่ายน้ำเล่นหรืออาบน้ำ เป็นที่สนุกสนาน บึงปลาเน่าจึงเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียง  เมื่อถึงหน้าแล้ง  น้ำในบึงจะไม่แห้งหมด ฝูงนกและปลาจึงยังคงอาศัยอยู่ได้เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีปลาจำนวนหนึ่งว่ายไปติดสวะหรือเศษหญ้าตายเอง  ชาวบ้านนำมาทำเป็นอาหารไม่ทัน ทำให้เน่าเหม็นไปทั้งบึง จึงตั้งชื่อบึงนี้ว่า บึงปลาเน่า

 

ปัจจุบันบริเวณรอบบึงปลาเน่าทำการเกษตรมากขึ้น มีการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เพื่อเร่งผลผลิต  การกักตุนน้ำในฤดูแล้ง  และมีการปล่อยน้ำเสียสู่บึงมีปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม  การขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร  รวมทั้งพื้นที่สำหรับเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนก็ลดลง  นก  และสัตว์อื่นๆ  ที่อาศัยอยู่บริเวณบึงก็ลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว  สภาพแวดล้อมบริเวณบึงเปลี่ยนแปลงไป  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างยิ่งยวด

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  จึงจำเป็นที่ชุมชนจะต้องร่วมมือกันพัฒนาลุ่มบึงปลาเน่า และร่วมกันสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตลอดจนเยาวชนและบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการและบริหารโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน  เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณบึง ให้กลับมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ดังเดิม โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์วิทยาสิ่งแวดล้อมบริเวณบึงปลาเน่า จึงเกิดขึ้นโดยมีคณะทำงานประกอบด้วย  กลุ่มเยาวชนอาสาจังหวัดพิษณุโลก สมาคมพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์  และอีกหลากหลายหน่วยงาน มารวมตัวกันเพื่อดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศน์วิทยาบริเวณบึงปลาเน่าให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์เพื่อให้คนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทคกล่าวว่า ดีแทคพิจารณามอบทุนแก่กิจกรรมนี้ โดยดูจากความริเริ่มสร้างสรรค์ ความเป็นไปได้ ความพร้อมของชุมชน ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ซึ่งจากการพิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมสามารถพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องบนแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้มอบทุนสนับสนุนในการทำโครงการมูลค่ารวมทั้งสิ้น 120,000 บาท สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม

 

ทำดีเพื่อบ้านเกิด ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ดีแทคจัดต่อเนื่องเพื่อเปิดสนามให้เยาวชนทั่วประเทศที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดทั้ง 999 คน ได้คิดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน เป็นการเรียนโดยตำราและฝึกฝนด้วยประสบการณ์ชีวิตในเวลาเดียวกัน โดยปีนี้จะมอบทุนทั้งหมด 4 กิจกรรม

About Author

shyboy

shyboy

Partners