ก้าวสู่ปีที่ 7 CAT ปรับทัพรับการเติบโต สนองทุกความต้องการของลูกค้า ดัน 5 กลุ่มธุรกิจสร้าง "สุนทรียภาพแห่งการสื่อสาร"

โดย shyboy | 17 สิงหาคม 2552 เมื่อ 22:18 น. | อ่าน 27
CAT ฉลองก้าวสู่ปีที่ 7 กับองค์กรโฉมใหม่ เพิ่มความคล่องตัวในการสร้างสรรค์บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการไอซีทีรายแรกที่ลูกค้าคิดถึงและใช้บริการ พร้อมสร้างความประทับใจเพื่อให้เกิดสุนทรียภาพในการสื่อสารทุกรูปแบบให้แก่ลูกค้า

CAT ฉลองก้าวสู่ปีที่ 7 กับองค์กรโฉมใหม่ เพิ่มความคล่องตัวในการสร้างสรรค์บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการไอซีทีรายแรกที่ลูกค้าคิดถึงและใช้บริการ พร้อมสร้างความประทับใจเพื่อให้เกิดสุนทรียภาพในการสื่อสารทุกรูปแบบให้แก่ลูกค้า

 

นายสมพล จันทร์ประเสริฐ  รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า ตลอด 6 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งองค์กรให้เป็นบริษัทมหาชน  CAT ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการขยายพื้นที่ให้บริการ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่ายการสื่อสารที่ได้มาตรฐานสูงและทันสมัยสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นได้เป็นอย่างดี

 

“ปัจจุบันนี้ สภาพแวดล้อมในตลาด การแข่งขัน การพัฒนาเทคโนโลยี และความต้องการด้านการสื่อสารของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว   ในฐานะที่เราเป็นองค์กรหลักของประเทศในการพัฒนาและสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านการสื่อสาร CAT ตระหนักดีว่าเราจำเป็นต้องมีองค์กรที่คล่องตัว มีศักยภาพ
ปีที่ผ่านมา
CAT ได้ปรับโครงสร้างองค์กร โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจหลักออกเป็น 5 กลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อที่จะพัฒนาและนำเสนอบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการด้านการติดต่อสื่อสารของคนไทยทั้งในด้านไลฟ์สไตล์ และธุรกิจ  รวมทั้งทำให้เราก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการ ให้บริการไอซีทีรายแรกที่ลูกค้าจะคิดถึงและหันมาใช้บริการของเรา” นายสมพลกล่าว

 

ตามแนวทางใหม่ในการดำเนินงานนี้  CAT ได้จัดแบ่งองค์กรออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่เน้นการกระจายและเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการอย่างทั่วถึง  กลุ่มธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ CDMA ในส่วนภูมิภาค ซึ่งเน้นการขยายพื้นที่บริการและปรับปรุงคุณภาพของ เสียงและข้อมูล กลุ่มธุรกิจบริการสื่อสารข้อมูล ที่เน้นการบริการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต,  กลุ่มธุรกิจบริการ IT Security ที่เน้นโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายทั้งภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มบริการ e-Business ซึ่งทำหน้าที่เสมือนตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ เพื่อสนับสนุนนโยบาย e-Thailand ของภาครัฐ ตลอดจนช่วยพัฒนาบริการ e-business ในทุกด้าน

 

แต่ละกลุ่มธุรกิจมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน คือ

กลุ่มธุรกิจบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ – มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นหนึ่งในสามของผู้นำในธุรกิจโทรศัพท์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นกลยุทธ์การสร้างพันธมิตร การบริการแบบผสมผสาน และการจัดวางตำแหน่งสินค้าและบริการที่เหมาะสม

กลุ่มธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ CDMA ในส่วนภูมิภาค  มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำด้านบริการมัลติมีเดียไร้สายของประเทศโดยใช้การสร้างผลประโยชน์ร่วมกับพันธมิตรเป็นกลยุทธ์หลัก

กลุ่มธุรกิจบริการสื่อสารข้อมูล – มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้ให้บริการไอซีทีโซลูชั่นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเน้นการตอบสนองตลาดอย่างรวดเร็ว (quick response) มีเป้าหมายที่ชัดเจน (Focus) มีการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ (cost leadership) และ การสร้างความแตกต่างทางการตลาด (differentiation)

กลุ่มธุรกิจบริการ IT Security  มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายครอบคลุมทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ด้วย
กลยุทธ์การนำเสนอบริการเสริมที่หลากหลาย

กลุ่มบริการ e-Business มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำด้าน e-Business ของกลุ่มอาเซียน โดยมี
กลยุทธ์หลักคือการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเข้มข้น

 

“การปรับโครงสร้างองค์กรนี้ จะทำให้ CAT สามารถให้บริการที่มีคุณภาพ สนองตอบทุกความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ในการสื่อสารที่น่าประทับใจ อันเป็นที่มาของแนวคิดหลักของเราที่จะสร้าง “สุนทรียภาพแห่งการสื่อสาร” ให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ตลอดจนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและความต้องการใช้บริการด้านการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจไทย”

นายสมพลกล่าวสรุป

About Author

shyboy

shyboy

Partners