ทรู สานต่อโครงการ "ทำดีให้พ่อดู" ร่วมกับ โครงการชุมชนพอเพียง นำศิลปิน True AF เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โดย shyboy | 21 กรกฎาคม 2552 เมื่อ 14:47 น. | อ่าน 126
ทรู สานต่อโครงการ "ทำดีให้พ่อดู" ร่วมกับ โครงการชุมชนพอเพียง ทำโครงการต่อเนื่อง ตอน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้าใจแนวทางการใช้ชีวิตและปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำศิลปิน True AF ซีซั่น 4 ซีซั่น 5 และซีซั่น 6 เป็นตัวแทน คนรุ่นใหม่ เสนอแบบอย่างการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

กรุงเทพฯ 20 กรกฎาคม 2552: ทรู สานต่อโครงการ ทำดีให้พ่อดู ร่วมกับ โครงการชุมชนพอเพียง ทำโครงการต่อเนื่อง ตอน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้าใจแนวทางการใช้ชีวิตและปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำศิลปิน True AF ซีซั่น 4 ซีซั่น 5 และซีซั่น 6 เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ เสนอแบบอย่างการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และลงมือปฏิบัติในชุมชนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.) ทั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า ต้นน้ำพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร, โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (บวร) อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำความรู้จากผู้นำชุมชนมาประยุกต์ใช้ เผยแพร่สู่ประชาชนผ่านทรูวิชั่นส์ และกระจายสู่โรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งโรงเรียนในโครงการปลูกปัญญาของกลุ่มทรู พร้อมเปิด  บทเพลงใหม่ คนไทยยังรักกัน ขับร้องโดยศิลปิน True AF ซีซั่น 4 และซีซั่น 5 สื่อให้คนไทยร่วมมีใจเดียวกัน รักกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และร่วมกันดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า  ด้วยความเชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานในวโรกาสต่างๆ  ชี้แนะให้เป็นแนวดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย  กลุ่มทรูจึงสานต่อโครงการทำดีให้พ่อดู โดยร่วมกับ โครงการชุมชนพอเพียง ทำโครงการทำดีให้พ่อดู ครั้งที่ 3 ตอน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื่องจากโครงการทำดีให้พ่อดูที่กลุ่มทรูริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2549 โดยการเชิญชวนแสดงความตั้งใจทำความดี ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองครองสิริราชสมบัติ 60 ปี และต่อมากลุ่มทรูจัดกิจกรรม 12V 12ความดีเพื่อพ่อ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา เชิญชวนทำความดีร่วมกับศิลปิน True AF และในครั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  จึงสานต่อโครงการทำดีให้พ่อดู  ด้วยกิจกรรม   เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมกับ โครงการชุมชนพอเพียง  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   เพื่อร่วมกระตุ้นสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน สร้างความพออยู่พอกินพอใช้ในชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  โดยกลุ่มทรูจะนำศิลปิน True AF ซีซั่น 4, 5 และ 6  ซึ่งเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ เรียนรู้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากการดำเนินชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการชุมชนพอเพียง เป็นเวลา 3 คืน 4 วัน ซึ่งโครงการชุมชนพอเพียง  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้คัดเลือกชุมชนตัวอย่าง 3 แห่ง คือ  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า ต้นน้ำพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า เป็นภูมิปัญญาเดิมของไทย การจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ให้ลงตัวกลมกลืนกับวิถีชุมชน ซึ่งจะเข้าร่วมเรียนรู้โดยเหล่าศิลปิน True AF ซีซั่น 4 และศิลปิน True AF ซีซั่น 5  จะร่วมเรียนรู้โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาที่ชุมชนมีอยู่ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้สารเคมีแล้ว ยังช่วยให้สุขภาพและสิ่งแวดล้อมดี และชุมชนแห่งที่ 3 คือ ศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดำริ (บวร) วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเหล่าศิลปิน True AF ซีซั่น 6  เรียนรู้แรงบันดาลใจและแนวคิดที่นำไปสู่แนวทางการสร้างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของพระภิกษุนักพัฒนา  

 

ดร.สุมิท  แช่มประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชุมชนพอเพียง กล่าวว่า  โครงการชุมชนพอเพียงจัดตั้งขึ้น เพื่อกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับชุมชนและระดับประเทศ โดยมุ่งให้ทุกภาคส่วน ในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างงาน  สร้างรายได้ ลดต้นทุน ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาชุมชน ให้มีความเข็มแข็งเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ให้กว่า 80,000 ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน ภายใต้งบประมาณ 21,000 ล้านบาท โดยเน้นสร้างความพออยู่ พอกิน พอใช้ ในชุมชน และพัฒนาขั้นเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นก้าวหน้าต่อไป (เมื่อเหลือกินเหลือใช้)

 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการชุมชนพอเพียงในระดับประเทศ จำเป็นที่จะต้องมีภาคีจากทุกภาคส่วนร่วมกัน   โดยในครั้งนี้ ขอขอบคุณกลุ่มทรูในฐานะองค์กรเอกชน ที่เล็งเห็นความสำคัญของโครงการ และร่วมเป็นพลัง   ในการขับเคลื่อนโครงการผ่านศิลปิน True AF ซึ่งเป็นที่สนใจในระดับประเทศ ร่วมเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เรียนรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วประเทศ และให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม    

 

นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ และเครือข่ายองค์ความรู้ สำนักงานชุมชนพอเพียง กล่าวว่า  จากประสบการณ์การทำงานในส่วนของนักพัฒนาชุมชน  ที่พัฒนาหมู่บ้านทั่วประเทศอย่างจริงจังมากว่า  20 ปี  มุ่งมั่นที่จะขจัดความยากจน  สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริง สร้างความพออยู่ พอกิน พอใช้ เข้าถึงชุมชนทั่วประเทศ ทั้งนี้โครงการชุมชนพอเพียงเข้าถึงกลุ่มหลัก คือ ชุมชนตามต่างจังหวัด ได้ง่าย และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เเต่พวกเราคนเมืองเองกลับไม่ค่อยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เท่าที่ควร ซึ่งสามารถช่วยกันประหยัดใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมื่อพอใช้ เหลือใช้ ก็แบ่งปัน  โดยหากได้ทำความเข้าใจกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคน จะพบว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน สำหรับอนาคตที่มั่นคงของเราได้

                                                                            

ผมชื่นชมเจตนารมณ์ที่ดีของกลุ่มบริษัททรู ที่ปลูกฝังให้ศิลปินในค่ายทำความดีช่วยสังคม  วันนี้ผมขอฝากเรื่องสำคัญเรื่องเดียวกับเด็กรุ่นใหม่ คือ การปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่จริงจังกับการทำความดีช่วยเหลือสังคม (The joy of doing public good)  เพื่อว่าเมื่อเขาเติบโตขึ้น ทำงานประกอบอาชีพ ทำธุรกิจ จะได้เข้าใจเรื่องของ CSR (Corporate Social Responsibility) และทำต่อไปอย่างต่อเนื่องยั่งยื นายมีชัยกล่าว

 

กลุ่มทรูภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมีส่วนสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างฐานความยั่งยืนให้กับสังคมไทย  โดย ครงการทำดีให้พ่อดู  ตอน  เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ โดยนำบรรยากาศการเรียนรู้ของเหล่าศิลปิน True AF ซีซั่น 4,  5 และ 6  เป็นสื่อกลางเผยแพร่ในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ  รวมทั้งโรงเรียนในโครงการปลูกปัญญาของกลุ่มทรู  นอกจากนี้  ทรู  แฟนเทเชีย ยังสร้างบทเพลงใหม่ ก้าวเดินไป…ในหนทางพอเพียง  ขับร้องโดยศิลปิน True AF ซีซั่น 4, และ 5 เพื่อสื่อให้คนไทยมีใจเดียวกัน รัก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และร่วมกันดำเนินชีวิตแบบพอเพียง เชิญชวนทุกคนร่วมทำความเข้าใจและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และไปสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทุกคน นายศุภชัย กล่าวสรุป

About Author

shyboy

shyboy

Partners